საჯარო დაწესებულებაში რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული პირები მობილობით სხვა საჯარო დაწესებულებაში გადავლენ

საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურიდან გათავისუფლებული მოხელეები მათი კომპეტენციის გათვალისწინებით, მობილობის წესით სხვა საჯარო დაწესებულებაში გადავლენ.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 105-ე მუხლის თანახმად, თუ მობილობით მოხელის სხვა საჯარო დაწესებულებაში გადაყვანა ვერ მოხერხდა, მოხელე 2 წლის ვადით მოხელეთა რეზერვში ჩაირიცხება და 3 თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით კომპენსაციას მიიღებს.

რეზერვში ჩარიცხულ მოხელეს უფლება აქვს 2 წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღოს დახურულ კონკურსებში და კვლავ დაინიშნოს შესაბამის თანამდებობაზე საკონკურსო პირობების დაცვით.