მთავრობის ინიციატივა, რომელიც ვიდეოფირზე და ფოტოფირზე დაფიქსირებული სამართალდარღვევისთვის ჯარიმის აღსრულების ახალ წესს ითვალისწინებს, პარლამენტს წარედგინა

მთავრობის ინიციატივა, რომელიც ვიდეოფირზე და ფოტოფირზე დაფიქსირებული სამართალდარღვევისთვის ჯარიმის აღსრულების ახალ წესს ითვალისწინებს, პარლამენტს განსახილველად უკვე წარედგინა.

პარლამენტში ინიცირებულია “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებების პროექტი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა. მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ.

კერძოდ, პროექტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ სამართალდამრღვევის საკონტაქტო ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში ფიქსირდება, ვიდეოფირზე და ფოტოფირზე დაფიქსირებული სამართალდარღვევების შესახებ პირს მოკლეტექსტური შეტყობინების გზით ეცნობება. აღნიშნული შეტყობინების ადრესატისთვის გაგზავნიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ჯარიმის თანხის გადახდის შემთხვევაში, სამართალდამრღვევი სპეციალური საშეღავათო პირობებით სარგებლობს, რაც ჯარიმის თანხის ოდენობის 20 პროცენტამდე შემცირებას გულისხმობს.

თუ პირი აღნიშნული 10 დღის ვადაში მასზე დაკისრებული ჯარიმის თანხას არ დაფარავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს მისთვის საჯარიმო ქვითრის ფოსტის მეშვეობით გაგზავნას. საჯარიმო ქვითრის ფოსტის მეშვეობით ჩაბარების შემთხვევაში, ჯარიმის გადახდის ვადა ფოსტით ჩაბარების დღიდან აითვლება.

კანონპროექტით ასევე რეგულირდება საჯარიმო ქვითრის ჩაბარების ახალი მექანიზმი - საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნება. კერძოდ, ფოსტით საჯარიმო ქვითრის გაგზავნის გზით ჯარიმის ჩაუბარებლობლობის შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს აღნიშნული საჯარიმო ქვითრის გამოქვეყნებას სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. საჯაროდ გამოქვეყნების დღიდან 30-ე დღეს საჯარიმო ქვითარი სამართალდამრღვევისათვის ჩაბარებულად ითვლება.

გარდა ამისა, პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით, ერთ წლამდე იზრდება ვიდეოფირზე და ფოტოფირზე დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით გამოცემული ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსრულების ხანდაზმულობის ვადა.

როგორც შსს განმარტავს, აღნიშნული სიახლე უფრო მოქნილს გახდის კონკრეტულ სამართალდარღვევებზე ჯარიმის აღსრულების პროცედურებს და შეამცირებს ჯარიმის გადახდისაგან თავის არიდების რისკს.