თამბაქოს მწარმოებლის, იმპორტიორისა და რეალიზატორის მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი სპონსორობა 5 000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას გამოიწვევს

თამბაქოს მწარმოებლის, იმპორტიორისა და რეალიზატორის მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი სპონსორობა – 5 000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას გამოიწვევს.

აღნიშნული ქმედების განმეორება პირისათვის 10 000 ლარის ოდენობით ჯარიმის დაკისრების საფუძველი იქნება.

ანალოგიური ფინანსური სანქციებია გათვალისწინებული თამბაქოს ინდუსტრიაში 18 წლამდე ასაკის პირის ჩაბმისთვის.

“ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით“ განხორციელებული ცვლილებები 1-ლი მაისიდან შედის ძალაში.