მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, მასობრივი ჩვენებისა და თეატრალური წარმოდგენის მეშვეობით, თამბაქოს მოწევის დემონსტრირება აიკრძალა

1-ელი მაისიდან ძალაში შევიდა ნორმა, რომლის მიხედვით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, მასობრივი ჩვენებისა და თეატრალური წარმოდგენის მეშვეობით, თამბაქოს მოწევის ან მისი მოხმარების სხვა ფორმების დემონსტრირება აიკრძალა.

მაუწყებლის პროგრამაში თამბაქოს მოწევის ან მისი მოხმარების სხვა ფორმების დემონსტრირება გამოიწვევს დაჯარიმებას - 5 000 ლარის ოდენობით.

ადმინისტრაციული ჯარიმა იმ შემთხვევაში არ იმოქმედებს, თუკი ღია სივრცეში პირდაპირი ეთერის მიმდინარეობისას, კადრში მწეველი შემთხვევით მოხვდება.

აქამდე მოქმედი კანონით, აკრძალული იყო თამბაქოს მოწევის დემონსტრირება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, სხვა ბეჭდური ან ელექტრონული საშუალებით, მასობრივი ჩვენებისა და თეატრალური წარმოდგენის მეშვეობით, თუ ეს არ არის შემთხვევითი ჩაწერა ან შემოქმედებითი ჩანაფიქრის ნაწილი.