რომელი ლუდი მოგწონთ ყველაზე მეტად? - გამოკითხვის შედეგები

ზა­ფხუ­ლის სა­ღა­მო­ე­ბი წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია ცივი ლუ­დის გა­რე­შე და რად­გა­ნაც, უკვე დად­გა ბევ­რის­თვის საყ­ვა­რე­ლი სასმელის სე­ზო­ნი, გა­დავ­წყვი­ტეთ გაგ­ვერ­კვია, რო­მე­ლი ქარ­თუ­ლი ლუდი სარ­გებ­ლობს პო­პუ­ლა­რო­ბით ქარ­თველ მომ­ხმა­რებ­ლებ­ში.

გა­მო­კი­თხვა Ambebi.ge-ს, BPN.ge-სა და sportall.ge-ს სა­ი­ტებ­ზე ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

კი­თხვა­ზე, რო­მელი ქარ­თული ­ლუდი მოგ­წონთ ყვე­ლა­ზე მე­ტად - პა­სუ­ხი 21 300-მა ადა­მი­ან­მა და­ა­ფიქ­სი­რა. ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა "არგო", რო­მელ­საც მკი­თხვე­ლის 17%-მა მის­ცა ხმა. მას მცი­რე­დით ჩა­მორ­ჩა "ნა­ტახ­ტა­რი" - 16.3%-ით, შემ­დეგი პო­ზი­ცია და­ი­კა­ვა "ზე­და­ზენ­მა" - 13.6%-ით.

bpn

კი­თხვას, რო­მე­ლი უცხო­უ­რი ლუდი მოგ­წონთ ყვე­ლა­ზე მე­ტად - პა­სუ­ხი 16,300-მა მკი­თხველ­მა გას­ცა. მათ­გან, “ჰე­ი­ნე­კენს“ 35.7% ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას, „ლო­ვენბ­რაუ“ გა­მო­კი­თხულ­თა 11%-ს მოს­წონს, ხოლო გა­მო­კი­თხულ­თა 8.3% „პილ­სნერს“ ყი­დუ­ლობს.

bpn

გა­მო­კი­თხვა­ში ასე­ვე და­ვინ­ტე­რეს­დით, რო­გორ ლუდს ყი­დუ­ლო­ბენ ყვე­ლა­ზე ხში­რად სა­ქარ­თვე­ლო­ში. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, გა­მო­კი­თხუ­ლი 14 000 ადა­მი­ა­ნი­დან, ყვე­ლა­ზე მეტი 6 309 (44.9%) - ლუდს შუ­შის ბოთ­ლით ყი­დუ­ლობს, ჩა­მო­სას­ხმელ ლუდს 26% ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას, ხოლო პლასტმა­სის ბოთლს - 17.4%.

bpn

გა­მომ­დი­ნა­რე იქე­დან, რომ მკი­თხველ­მა გა­მო­კი­თხვა­ში ძა­ლი­ან იაქ­ტი­უ­რა და ერთ კვი­რა­ში სა­ი­ტის 20 000-ზე მეტ­მა ვი­ზი­ტორ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ხმის მი­ცე­მის პრო­ცეს­ში, AMBEBI.GE-ს რე­დაქ­ცია მსგავ­სი გა­მო­კი­თხვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას ყო­ველ კვი­რას გეგ­მავს. თე­მე­ბის მი­ხედ­ვით შე­ირ­ჩე­ვა შე­სა­ბა­მი­სი ვე­ბპ­ლატ­ფორ­მე­ბი, სა­დაც მკი­თხველს ექ­ნე­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბა და­ა­ფიქ­სი­როს სა­კუ­თა­რი აზრი.