ქართველი მძღოლი, რომელსაც სიმთვრალის გამო ერთ წელიწადში 120 ჯარიმა გამოუწერეს - აუდიტის სამსახურის ანგარიში

სა­ხელ­მწი­ფო აუ­დი­ტის სამ­სა­ხურ­მა, საგ­ზაო უსაფრ­თო­ე­ბის კუ­თხით შსს-ს მუ­შა­ო­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბის შეს­წავ­ლი­სას, ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბი საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბის წე­სე­ბის დარ­ღვე­ვი­სათ­ვის შე­სა­ბა­მი­სი სან­ქცი­ე­ბის და­კის­რე­ბა­ში გა­მო­ავ­ლი­ნა.

აუ­დი­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მხო­ლოდ 10 მძღოლ­ზე 2011 წლი­დან 2018 წლის 1 იან­ვრამ­დე პე­რი­ოდ­ში ირი­ცხე­ბა 622 ერ­თე­უ­ლი ჯა­რი­მა (805.72 ათა­სი ლარი), მათ შო­რის, სულ გა­და­უხ­დე­ლია 591 ერ­თე­უ­ლი ჯა­რი­მა (800.09 ათა­სი ლარი), სა­ი­და­ნაც 92.4% ანუ 546 ჯა­რი­მა (749.2 ათა­სი ლარი, ანუ 93.6%) გა­და­ცე­მუ­ლია აღ­სას­რუ­ლებ­ლად, თუმ­ცა უშე­დე­გოდ.

ან­გა­რი­შის თა­ნახ­მად, ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვა­თა კო­დექ­სით არ არის გან­სა­ზღვრუ­ლი, თუ რა სა­ხის გა­და­სა­ხა­დი უნდა და­ე­კის­როს პირს, რო­მე­ლიც ამ სა­ხის ქმე­დე­ბას იმე­ო­რებს სის­ტე­მა­ტუ­რად, ანუ, მისი ქმე­დე­ბა უკვე რე­ცი­დი­ვის ხა­სი­ა­თი­საა და სე­რი­ო­ზულ საფრ­თხეს წარ­მო­ად­გენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სათ­ვის.

აუ­დი­ტის სამ­სა­ხუ­რის თქმით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­კი­თხის და­უ­რე­გუ­ლი­რებ­ლო­ბის შე­დე­გად, ზო­გი­ერ­თი მძღო­ლი სის­ტე­მა­ტუ­რად არ­ღვევს საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბის წე­სებს, ჯა­რიმ­დე­ბა კი­დეც, თუმ­ცა ჯა­რი­მე­ბის დიდ ნა­წილს არ იხ­დის და მოქ­მედ ნორ­მა­ტი­ულ აქ­ტებ­ში არ­სე­ბუ­ლი ხარ­ვე­ზე­ბის გამო, ვერ ხერ­ხდე­ბა მის ქცე­ვა­ზე ადეკ­ვა­ტუ­რი რე­ა­გი­რე­ბა - სა­ჭი­რო და პრო­პორ­ცი­უ­ლი სან­ქცი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

მძღო­ლი N1

ცხრილ­ში მი­თი­თე­ბუ­ლი "მძღო­ლი N1", მუდ­მი­ვად ალ­კოჰო­ლუ­რი სიმ­თვრა­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მარ­თავ­და სხვა მო­ქა­ლა­ქის სა­ხელ­ზე გა­ფორ­მე­ბულ ავ­ტო­მან­ქა­ნას. 2017 წელს სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის იმე­რე­თის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს პატ­რულ-პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბის მიერ საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბის წე­სე­ბის დარ­ღვე­ვის გამო, მძღო­ლი 127-ჯერ არის და­ჯა­რი­მე­ბუ­ლი. აქე­დან, 120 შემ­თხვე­ვა­ში ჯა­რი­მა გა­მო­წე­რი­ლია ასკ 116-ე მუხ­ლის 4/3 ნა­წი­ლით, ანუ, პატ­რულ-პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი თით­ქმის ყო­ველ მე­სა­მე დღეს აჩე­რებ­დნენ ალ­კოჰო­ლუ­რი სიმ­თვრა­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყოფ "მძღოლ N1"-ს და აჯა­რი­მებ­დნენ მას, თუმ­ცა უშე­დე­გოდ.

ამ პე­რი­ოდ­ში ერთი და იმა­ვე პატ­რულ-ინ­სპექ­ტო­რე­ბის მიერ ამ პი­რი­სათ­ვის 11-11 ჯა­რი­მა არის გა­მო­წე­რი­ლი. სულ, 2013-2017 წლებ­ში "მძღო­ლი N1" და­ჯა­რი­მე­ბუ­ლია 233-ჯერ და მას­ზე და­კის­რე­ბუ­ლი ჯა­რი­მე­ბის სა­ერ­თო თან­ხამ 323.5 ათას ლარს გა­და­ა­ჭარ­ბა, სა­ი­და­ნაც გა­დახ­დი­ლია მხო­ლოდ 870 ლარი (0.27%). და­ნარ­ჩე­ნი ჯა­რი­მე­ბი ან აღ­სრუ­ლე­ბა­ზეა გა­და­ცე­მუ­ლი, ან ჯერ კი­დევ გა­და­უხ­დე­ლის სტა­ტუ­სი აქვთ. გარ­და ამი­სა, 2 შემ­თხვე­ვა­ში ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი სახ­დე­ლის სა­ხით გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი პა­ტიმ­რო­ბა 9 დღით (7 და 2 დღე) იხილეთ გაგრძელება