რა სიახლეებით ხვდება აჭარა ზაფხულის ტურისტულ სეზონს?!

აჭა­რა ზა­ფხულს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი­თა და სი­ახ­ლე­ე­ბით ხვდე­ბა.

რე­გი­ონ­ში ზღვა­ზე და­სას­ვე­ნებ­ლად ჩა­მო­სულ სტუმ­რებს მთი­ა­ნი აჭა­რის სა­ინ­ტე­რე­სო ტუ­რის­ტუ­ლი მარ­შრუ­ტე­ბი, ახა­ლი გან­თავ­სე­ბის ად­გი­ლე­ბი, ტუ­რის­ტუ­ლი სერ­ვი­სე­ბი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლე­ბი და კონ­ცერ­ტე­ბი ელო­დე­ბათ.

სა­ზღვაო ტუ­რის­ტუ­ლი სე­ზო­ნი რე­გი­ონ­ში 3 ივ­ნისს, ზა­ფხუ­ლის ფეს­ტი­ვა­ლით გა­იხ­სნა. სე­ზო­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში კი რე­გი­ო­ნის სტუმ­რე­ბი გა­ნე­ბივ­რე­ბუ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან ისე­თი ფეს­ტი­ვა­ლე­ბი­თა და კონ­ცერ­ტე­ბით, რო­გო­რე­ბი­ცაა ბა­თუ­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო მუ­სი­კა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, შავი ზღვის ჯა­ზ­ფეს­ტი­ვა­ლი, ლე­გენ­და­რუ­ლი ელ­ტონ ჯო­ნის ორდღი­ა­ნი კონ­ცერ­ტით ბლექ­სი არე­ნა­ზე, ფე­რე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი­თა და ფოლკ­ლო­რის დღე­ე­ბით ბა­თუ­მის ბულ­ვარ­ში.

მთი­ან აჭა­რა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის მსურ­ვე­ლებს კი სა­ინ­ტე­რე­სო ეკო­ტუ­რის­ტუ­ლი, სა­თავ­გა­და­სავ­ლო და სა­ინ­ტე­რე­სო ტუ­რის­ტუ­ლი მარ­შრუ­ტე­ბი ელო­დე­ბათ. უკვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს ახა­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი მარ­შრუ­ტე­ბის მარ­კი­რე­ბა ხუ­ლოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტ­ში, სა­დაც მოგ­ზა­უ­რებს 3 დღი­ა­ნი წრი­უ­ლი მარ­შრუ­ტე­ბის გავ­ლა ცენ­ტრა­ლურ გზა­ზე ჩა­მოს­ვლის გა­რე­შე მო­უ­წევთ.

ჩი­რუ­ხი-ხი­ხა­ნი-გო­დერ­ძის წრი­უ­ლი მარ­შრუ­ტი­, გო­დერ­ძი - მწვა­ნე ტბა - შავი ტბა - და­ნის­პა­რა­უ­ლის წრი­უ­ლი მარ­შრუ­ტი, ­ხუ­ლო-თაგო-სხალ­თის სა­ფეხ­მავ­ლო მარ­შრუ­ტი.

bpnმთი­ან აჭა­რა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის მსურ­ვე­ლებს სრულ­ყო­ფილ ტუ­რებს უკვე აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ ბოლო ორ წელ­ში გა­დამ­ზა­დე­ბუ­ლი გი­დე­ბი შეს­თა­ვა­ზე­ბენ. სი­ახ­ლეა რე­გი­ონ­ში სერ­ვი­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის კუ­თხი­თაც. გან­სა­კუთ­რე­ბით ეს ეხე­ბა კუ­რორტ გო­დერ­ძის, სა­დაც სა­ო­ჯა­ხო-სას­ტუმ­რო სახ­ლე­ბი­სა და კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ინ­გლი­სუ­რი ენის შემ­სწავ­ლე­ლი კურ­სე­ბი ჩა­უ­ტარ­დათ, რაც მათ ტუ­რის­ტებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას გა­უ­მარ­ტი­ვებთ. გარ­და ამი­სა, ხან­ძართ-უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და ტექ­ნი­კუ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის კუ­თხით ტრე­ნინ­გე­ბი ჩა­უ­ტარ­და 80-მდე გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტის 300 თა­ნამ­შრო­მელს.

ზა­ფხუ­ლის ტუ­რის­ტულ სე­ზონ­ზე იზ­რდე­ბა ბა­თუ­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ფრე­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაც. Tav Georgia-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით, ზა­ფხუ­ლის ტუ­რის­ტულ სე­ზონ­ზე ჯამ­ში ბა­თუ­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბით 22 ავი­ა­კომ­პა­ნია შე­ას­რუ­ლებს ფრე­ნებს ის­რა­ე­ლი­დან, ირა­ნი­დან, რუ­სე­თი­დან, არა­ბე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ე­მი­რო­ე­ბი­დან, ბე­ლა­რუ­სი­ი­დან, თურ­ქე­თი­დან და სხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან. ამას და­ე­მა­ტე­ბა ჩარ­ტე­რუ­ლი რე­ი­სე­ბიც. სე­ზონ­ზე ბა­თუ­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბით კვი­რა­ში სა­შუ­ა­ლოდ 120-მდე ფრე­ნა იგეგ­მე­ბა.

გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რით შეხ­ვდე­ბა სე­ზონს რე­გი­ო­ნის ტუ­რის­ტუ­ლად მიმ­ზიდ­ვე­ლი ად­გი­ლე­ბი: ბა­თუ­მის ბულ­ვა­რი, ბა­თუ­მის ბო­ტა­ნი­კუ­რი ბაღი და ბა­თუ­მის დელ­ფი­ნა­რი­უ­მი.

bpn

გა­სუ­ლი წლის მსგავ­სად, წელ­საც ბულ­ვარ­ში, ტუ­რის­ტებს ერთ სტილ­ში მო­წყო­ბი­ლი საპ­ლა­ჟო სექ­ტო­რი დახ­ვდე­ბათ, თა­ვი­სი საშ­ხა­პე­ე­ბით, გა­სახ­დე­ლე­ბით, ერ­თნა­ი­რი შეზ­ლონ­გე­ბი­თა და სა­ნა­პი­რო­ზე ჩა­სას­ვლე­ლი შშმ პი­რებ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ბი­ლი­კე­ბით.

წელს, აჭა­რა­ში დას­ვე­ნე­ბის მსურ­ვე­ლებს ახა­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი სერ­ვი­სიც ელო­დე­ბათ. ბა­თუ­მის ულა­მა­ზე­სი ხე­დე­ბის ნახ­ვა უკვე შვე­ულმფრე­ნი­და­ნაც იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

სი­ახ­ლეა გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის მხრი­ვაც. გა­სულ წელს რე­გის­ტრი­რე­ბულ 429 ობი­ექტს 9 ახა­ლი შე­ე­მა­ტა. კი­დევ ერთი მა­ღა­ლი კლა­სის სას­ტუმ­რო „გლო­რია“ კი ბა­თუმ­ში ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში გა­იხ­სნე­ბა.

აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტი რე­გი­ო­ნის რეკ­ლა­მი­რე­ბას ტუ­რის­ტე­ბის მო­ზიდ­ვის მიზ­ნით 16 სა­მიზ­ნე ქვე­ყა­ნა­ში ა­ხორ­ცი­ე­ლებს. რეკ­ლა­მა ძი­რი­თა­დად, სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მას, ონ­ლა­ინ რეკ­ლა­მას, პრეს და ინ­ფო­ტუ­რე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბას, გარე რეკ­ლა­მას და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტუ­რის­ტულ გა­მო­ფე­ნებ­ში აჭა­რის წარ­მო­ჩე­ნას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.