2017 წელს საქართველოს ეკონომიკამ აღმავლობა განიცადა

2017 წელს საქართველოს ეკონომიკამ, ექსპორტის კარგი მაჩვენებლების, სწრაფად მზარდი ტურიზმის, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მატებისა და საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან კერძო ფულადი გზავნილების ზრდის შედეგად, აღმავლობა განიცადა.

ამის შესახებ ნათქვამია გაერო-ს ბავშთა ფონდის მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაში.

„ამავე წელს, საბაზრო ფასების მიხედვით, საქართველოს ნომინალურმა მთლიანმა შიდა პროდუქტმა (მშპ) 38,042 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გასულ წელთან შედარებით 11.8%-იან ზრდას ნიშნავს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემების მიხედვით, 2017 წელს რეალური მშპ, წლიურ ჭრილში, 5%-ით გაიზარდა, ხოლო, 2015-2016 წლების მონაცემებით, მისი ზრდის ტემპი 3%-ზე დაბალი იყო. ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებას ხელი შეუწყო საგარეო სექტორში განვითარებულმა დადებითმა ტენდენციებმა, კერძოდ, ექსპორტის ზრდამ (29.1%), კერძო ფულადი გზავნილებისა (19.8%) და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების მატებამ (16.2%). ეკონომიკური აღმავლობა ასევე აისახა შემდეგი სექტორების რეალური ზრდის ტემპზე: სამშენებლო სექტორში – 11.2%-ით, სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში – 11.2%-ით, ფინანსურ შუამავლობაში – 9.2%-ით, ტრანსპორტის სექტორში – 7.2%-ით, სამთო-მომპოვებელ სექტორსა და სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაში – 7.1%-ით, ვაჭრობის სერვისებში – 6.6%-ით, უძრავი ქონების სექტორში (გაქირავებასა და ბიზნესაქტივობებში) – 6.3%-ით და მსუბუქ მრეწველობაში – 5.0%-ით. რეალური დამატებითი ღირებულების შემცირება აღინიშნა სოფლის მეურნეობაში, სატყეო სექტორსა და მეთევზეობაში (-2.7%) და შინამეურნეობების მიერ პროდუქტების გადამუშავებაში (-2.7%). 2018 წლისთვის საქართველოს საერთო ეკონომიკური მდგომარეობის პროგნოზი დადებითია“, - ნათქვამია კვლევაში.