საქართველოს ბანკმა ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურებაში ცვლილებები აამოქმედა

2018 წლის ივნისიდან საქართველოს ბანკმა ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილებები აამოქმედა.

ამის შესახებ ბანკმა საკუთარ მომხმარებლებს მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა.

აღნიშნული ცვლილებების მიხედვით, „საქართველოს ბანკი უფლებამოსილია კლიენტის ანგარიშ(ებ)იდან, ხოლო თუ კლიენტის მიერ შესაბამის განაცხადში მითითებული იქნა კონკრეტული ანგარიშ(ებ)ი, ჩამოჭრას თანხა, რომელიც აუცილებელია დავალების შესასრულებლად.

ამასთან, დააწესოს გარკვეული ლიმიტები კლიენტის მიერ დისტანციური საბანკო მომსახურებით განხორციელებულ ოპერაციებზე და შეცვალოს აღნიშნული ლიმიტები პერიოდულად საკუთარი შეხედულებისამებრ“.

დეტალურად ინფორმაცია იხილეთ: