სად დაისვენებთ 500 ლარად ერთი კვირით

ზა­ფხუ­ლი ის პე­რი­ო­დია, როცა ყვე­ლა ცდი­ლობს, ცხოვ­რე­ბის დამ­ღლელ რიტმს გა­ექ­ცეს. ცხე­ლი სე­ზო­ნის დად­გო­მას­თან ერ­თად, სულ უფრო აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ხდე­ბა სა­კი­თხი - სად გა­ვა­ტა­როთ შვე­ბუ­ლე­ბის დღე­ე­ბი?

AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და, შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა წელს, სა­შუ­ა­ლო შე­მო­სავ­ლის მქო­ნე ადა­მი­ან­მა ერთი კვი­რით სა­ქარ­თვე­ლოს რო­მე­ლი­მე კო­რურტზე 500 ლა­რად და­ის­ვე­ნოს.

რო­გორც ტურ-ოპე­რა­ტორ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ია თა­ბა­გარ­მა აღ­ნიშ­ნა, ამ ფა­სად შე­საძ­ლე­ბე­ლია დას­ვე­ნე­ბა, თუმ­ცა, მხო­ლოდ იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის სას­ტუმ­რო­ე­ბია გან­თავ­სე­ბუ­ლი.

ამ მხრივ კი არ­ჩე­ვა­ნი საკ­მა­ოდ დი­დია, რო­გორც მთა­ში, ისე ზღვა­ზე. სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის სას­ტუმ­რო­ე­ბის ფასი დღე-ღა­მე­ში 20-50 ლა­რამ­დე მერ­ყე­ობს და ხში­რად, სა­უზ­მე­საც ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

"500 ლა­რად ერთი კვი­რით დას­ვე­ნე­ბა ნამ­დვი­ლად შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რო­გორც სვა­ნეთ­ში, რა­ჭა­ში, ლე­ჩხუმ­ში, ისე შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე, ოღონდ თუ სას­ტუმ­როს ზღვი­დან ცოტა მო­შო­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­ძებ­ნით. ასე რომ, და­ახ­ლო­ე­ბით 500 ლა­რად ადა­მი­ა­ნი დას­ვე­ნე­ბას ძა­ლი­ან ბევრ ად­გი­ლას შეძ­ლებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში", - უთხრა AMBEBI.GE-ს თა­ბა­გარ­მა. მი­სი­ვე თქმით, წელს კუ­რორ­ტებ­ზე ფა­სე­ბის ზრდა არ შე­იმ­ჩნე­ვა და შარ­შენ­დე­ლის ანა­ლო­გი­უ­რია.

"ჩვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბით, სას­ტუმ­რო­ებ­ში ფა­სე­ბი არ გაძ­ვი­რე­ბუ­ლა. უმე­ტეს ად­გი­ლებ­ში იგი­ვეა, რაც შარ­შან იყო. ახლა აჭა­რის სე­ზო­ნის ბუ­მია, რო­გორც წესი, სე­ზო­ნის და­სა­წყის­ში არის მა­ღა­ლი ფა­სე­ბი და მერე რე­გუ­ლირ­დე­ბა. თუმ­ცა, 500 ლა­რად ბა­თუმ­ში და კვა­რი­ათ­ში დას­ვე­ნე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია - იქ სას­ტუმ­რო­ე­ბი ძვი­რია. მაგ­რამ გო­ნი­ოს ზედა მხა­რეს შე­იძ­ლე­ბა, რა­ღაც გა­მო­ი­ძებ­ნოს.

კითხვის   გაგრძელება