ბაზარზე სოსისის ახალი შეფუთვა გამოჩნდა - მეტი კომფორტი, უცვლელი ფასი

სა­მომ­ხმა­რებ­ლო ბა­ზარ­ზე ძა­ლი­ან აქ­ტუ­ა­ლუ­რია შე­ფუ­თუ­ლი, და­ფა­სო­ე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცია.

შე­ფუ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტის ყიდ­ვა ერ­თგვა­რი ტრენ­დი გახ­და და ის მეტ-ნაკ­ლე­ბად ხა­რის­ხის გა­რან­ტა­დაც მო­ი­აზ­რე­ბა.

სულ ეხ­ლა­ხან „ნი­კო­რამ“ მზა ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მომ­ხმა­რე­ბელს პრო­დუქ­ცია ახალ, პრაქ­ტი­კულ, და­ცულ შე­ფუთ­ვა­ში შეს­თა­ვა­ზა. რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, კომ­პა­ნია სა­მომ­ხმა­რებ­ლო ბა­ზარს ახალ შე­თა­ვა­ზე­ბას უც­ვლელ ფა­სად სთა­ვა­ზობს. შე­ფუ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის ფასი ასა­წო­ნი სო­სი­სე­ბის ანა­ლო­გი­უ­რი დარ­ჩა. მომ­ხმა­რე­ბე­ლი იგი­ვე პრო­დუქტს იგი­ვე ფა­სად იღებს და ამას­თა­ნა­ვე, მეტ კომ­ფორ­ტს. იზო­გე­ბა დრო, პრო­დუქტს აწონ­ვა არ სჭირ­დე­ბა, პრაქ­ტი­კუ­ლია მისი ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა, მე­ტად და­ცუ­ლია გა­რე­შე ზე­მოქ­მე­დე­ბის ფაქ­ტო­რე­ბის­გან. პრო­დუქ­ცია ისე გა­მო­დის სა­წარ­მო­დან, სრულ­დე­ბა დის­ტრი­ბუ­ცია, იყი­დე­ბა მა­ღა­ზი­ა­ში, მომ­ხმა­რე­ბელს მი­აქვს სახ­ლში და ინა­ხავს, რომ მას არა­ვის­თან და არა­ფერ­თან უწევს შე­ხე­ბა. ეს არის პრო­დუქ­ცი­ის უსაფრ­თხო­ე­ბის ის გა­რან­ტია, რო­მელ­საც ზედ­მე­ტი გან­მარ­ტე­ბა და და­სა­ბუ­თე­ბა არ სჭირ­დე­ბა.

ახა­ლი შე­ფუთ­ვა მაქ­სი­მა­ლუ­რად უწყობს ხელს პრო­დუქ­ტის გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას, რა­საც შე­ფუთ­ვა­ში არ­სე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ატ­მოს­ფე­რო უზ­რუნ­ველ­ყოფს.