რა არის “თბილისის სტარტაპ-ბიურო” და რა ღონისძიებებს ახორციელებს ის?

„თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­რო“ - ეს ამ­ჟა­მად სამი სხვადასხვა პრო­ექ­ტის ერ­თობ­ლი­ო­ბაა, რო­მე­ლიც აუ­დი­ტო­რი­ას სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, გა­ეც­ნონ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სპი­კე­რე­ბის წა­რუ­მა­ტე­ბელ ბიზ­ნესს და საქ­მი­ან ის­ტო­რი­ებს, მო­ის­მი­ნონ იმპრო­ვი­ზა­ცი­ით წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ფეს­ი­ო­ნა­ლე­ბის სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ე­ბი.რაც მთა­ვა­რია, „სტარ­ტაპ ბი­უ­როს“ პრო­ექ­ტე­ბი სტარ­ტა­პებს და დამ­წყებ მე­წარ­მე­ებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, სხვა­დას­ხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფორ­მა­ტე­ბის ფარ­გლებ­ში თა­ვი­ან­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა და პრო­ექ­ტე­ბი უფრო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გა­ხა­დონ.

„თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­როს“ პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი Fuckup Nights Tbilisi აღ­მოჩ­ნდა, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც აუ­დი­ტო­რი­ას თა­ვი­ან­თი წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი სტარ­ტა­პე­ბის შე­სა­ხებ კომ­პა­ნია Leavingstone-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა ვახო ვახ­ტან­გიშ­ვილ­მა, Taxify Georgia-ს აღ­მას­რუ­ლე­ბელ­მა დი­რექ­ტორ­მა ბესო პა­პი­აშ­ვილ­მა, ონ­ლა­ინ-პლატ­ფორ­მა AT.ge-ს დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა ნინო და­რა­სელ­მა, ჟურ­ნალ Playboy Georgiaს ყო­ფილ­მა რე­დაქ­ტორ­მა ნიკო ნერ­გა­ძემ გა­აც­ნეს, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო შემ­დე­გი სე­რი­ე­ბიც, რომ­ლე­ბიც აპ­რი­ლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, თვე­ში ერთხელ ფაბ­რი­კა­ში იმარ­თე­ბა.

რო­გორც „თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­როს“ თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, გური ქო­ი­ა­ვა გან­მარ­ტავს, „სტარ­ტაპ ბი­უ­როს“ მი­ზა­ნია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, კერ­ძოდ, თბი­ლის­ში სტარ­ტაპ ეკო­სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბას შე­უ­წყოს ხელი და შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ექ­ტე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს, რისი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მა­გა­ლი­თიც Fuckup Nights-ია, რომ­ლის პირ­ვე­ლი სე­ზო­ნის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა 20 ივ­ლისს, „ფაბ­რი­კა­ში“ 19:00 სა­ათ­ზე გა­ი­მარ­თე­ბა.

კონ­კრე­ტუ­ლად, რას მო­ი­ცავს “თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­როს“ ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი და რო­გორ ეხ­მა­რე­ბა ის დამ­წყებ ბიზ­ნეს­მე­ნებს, ამის შე­სა­ხებ Allnews.ge კომ­პა­ნი­ის დამ­ფუძ­ნე­ბელს, გური ქო­ი­ა­ვას ესა­უბ­რა.

რო­მე­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბით და­ი­წყო „თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­რომ“ ოპე­რი­რე­ბა და რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა ის?

- ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რო­მე­ლიც აუ­დი­ტო­რი­ამ აი­ტა­ცა, არის სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოძ­რა­ო­ბა Fuckup Nights,რო­მე­ლიც 2012 წელს მექ­სი­კა­ში და­ი­წყო, რო­დე­საც ბარ­ში შეკ­რე­ბილ­მა მე­გობ­რებ­მა მეს­კა­ლის და­ლე­ვის შემ­დეგ ერ­თმა­ნეთს თა­ვი­ან­თი წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი სტარ­ტა­პე­ბის შე­სა­ხებ უამ­ბეს. უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში კი გა­და­წყვი­ტეს, რომ მათი ახა­ლი სტარ­ტა­პი სწო­რედ ეს მოვ­ლე­ნა გამ­ხდა­რი­ყო. სა­ბო­ლო­ოდ, Fuckup Nights იმ­დე­ნად პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და, რომ დღეს უკვე მსოფ­ლი­ოს 252 ქა­ლაქ­სა და 80 ქვე­ყა­ნა­ში იმარ­თე­ბა.

Fuckup Nights-ის ყვე­ლა ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე 3-4 სპი­კერს ვე­პა­ტი­ჟე­ბით და მათი სტარ­ტა­პე­ბის წა­რუ­მა­ტე­ბელ ის­ტო­რი­ებს ვის­მენთ. ეს მოძ­რა­ო­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში 10 აპ­რილს და­ი­წყო და დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ უკვე 12 სპი­კე­რის სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ე­ბი მო­ის­მი­ნა, შე­კი­თხვე­ბის დას­მი­სა და ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი­სა და პარტნი­ო­რე­ბის შე­ძე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბაც მი­ე­ცა.

ჩვენ რა­საც ვა­კე­თებთ, ერ­თდრო­უ­ლად, რთუ­ლიც არის და მარ­ტი­ვიც, რად­გან არ გვინ­და, წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა წა­ვა­ხა­ლი­სოთ, მაგ­რამ ასე­ვე არ გვსურს შე­იქ­მნას ისე­თი გან­წყო­ბა, რო­მე­ლიც სტარ­ტა­პე­ბის წა­მო­წყე­ბას პრობ­ლე­მებს შე­უქ­მნის. კერ­ძოდ, არ გვსურს, ზო­გი­ერ­თმა თა­ვი­სი იდეა მხო­ლოდ იმი­ტომ არ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს, რომ წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბის შე­ე­შინ­დეს.

ჩვენ გვინ­და, რომ ერთი მხრივ წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა არ წა­ვა­ხა­ლი­სოთ და მე­ო­რე მხრივ, თუნ­დაც სპი­კე­რე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბის მოს­მე­ნით გა­ვა­ჩი­ნოთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ საქ­მი­ა­ნი ან ბიზ­ნესს შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბა არ არის ტრა­გე­დია და ფა­ტა­ლუ­რი, ამით ყვე­ლა­ფე­რი არ მთავ­რდე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა, პი­რი­ქით, ყვე­ლა­ფე­რი და­ი­წყოს.

bpn

რაც შე­ე­ხე­ბა თქვენს მე­ო­რე პრო­ექტს, Power Point Karaoke-ს, რო­მე­ლიც კვი­რის ყვე­ლა­ზე მძი­მე დღეს, ორ­შა­ბათს, ბევ­რის­თვის გან­ტვირ­თვის სა­შუ­ა­ლე­ბად იქცა, რას გუ­ლის­ხმობს ის და რო­გორ გაჩ­ნდა მისი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში და­ნერგვის იდეა?

- რად­გან Fuckup Nights ასე­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა, გა­დავ­წყვი­ტეთ, მე­ო­რე ღო­ნის­ძი­ე­ბა დაგ­ვე­წყო - Power Point Karaoke, რო­მელ­საც ასე­ვე სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რია აქვს. ყვე­ლა­ფე­რი 2006 წელს ბერ­ლინ­ში და­ი­წყო, რო­დე­საც ახალ­გაზ­რდა ხე­ლო­ვა­ნი მოგ­ზა­უ­რი წყვი­ლი ქა­ლაქ­ში სა­ცხოვ­რებ­ლად ჩა­ვი­და და საქ­მი­ან ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე ისე­თი პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბის მოს­მე­ნა მო­უ­წია, რო­მე­ლიც შე­მოქ­მე­დის­თვის ცოტა მო­სა­წყე­ნია. სწო­რედ ამი­ტომ პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბის გა­ხა­ლი­სე­ბა მო­ინ­დო­მეს და მო­ი­ფიქ­რეს შემ­დე­გი ფორ­მა­ტის ღო­ნის­ძი­ე­ბა: ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი სხვა­დას­ხვა თე­მა­ზე Power Point-ით ამ­ზა­დებ­დნენ პრე­ზენ­ტა­ცი­ას, რომ­ლის თე­მაც პრე­ზენ­ტა­ტორ­მა არ იცო­და. ღო­ნის­ძი­ე­ბის და­წყე­ბი­სას ნე­ბის­მი­ე­რი მსურ­ვე­ლი იღებ­და მიკრო­ფონს, ირ­თვე­ბო­და პრე­ზენ­ტა­ცია, რო­მე­ლიც მას იმ მო­მენ­ტამ­დე ნა­ნა­ხი არ ჰქონ­და და უწევ­და სა­კი­თხის იმ­რო­ვი­ზა­ცი­ით წარ­მო­ჩე­ნა.

Power Point Karaoke-ს ჩვენც სწო­რედ ამა­ვე ფორ­მა­ტით ვა­ტა­რებთ. ღო­ნის­ძი­ე­ბის შემ­დეგ კი აუ­დი­ტო­რი­ი­დან პრე­ზენ­ტა­ტო­რის­თვის სამი კი­თხვის დას­მაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ნა­წი­ლი კი უკვე და­ჯილ­დო­ვე­ბაა, რო­მელ­შიც ჟი­უ­რი მო­ნა­წი­ლე­ობს და სპი­კე­რებს აჯილ­დო­ვებს.

bpn

რო­გორც ვი­ცით, „თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­რო“ მხო­ლოდ ორ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე გა­ჩე­რე­ბას არ გეგ­მავს და ივ­ლის­ში კი­დევ ერთი ახა­ლი პრო­ექ­ტის და­წყე­ბა იგეგ­მე­ბა, რით იქ­ნე­ბა ის გა­მო­ჩე­უ­ლი?

- ჩვე­ნი ახა­ლი პრო­ექ­ტი არის PechaKucha, რო­მე­ლიც ტო­კი­ო­დან მო­დის და ორი წი­ნა­მორ­ბე­დი პრო­ექ­ტის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ის­ტო­რია აქვს. კერ­ძოდ, ეს პრო­ექ­ტი უფრო ეხე­ბა ხე­ლო­ვა­ნებს - არ­ქი­ტექ­ტო­რებს, დი­ზა­ი­ნე­რებს, მუს­კო­სებს, მომ­ღერ­ლებს, რომ­ლე­ბიც სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რცე­ებ­ში იკ­რი­ბე­ბი­ან და სა­უბ­რო­ბენ სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მებ­ზე. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ას­პექ­ტი არის ისიც, რომ ღო­ნის­ძი­ე­ბა პირ­ვე­ლად „ფაბ­რი­კის“ სა­ხუ­რავ­ზე ზუს­ტად 20:20 სა­ათ­ზე ჩა­ტარ­დე­ბა, სწო­რედ ისე, რო­გორც ტო­კი­ო­ში, მზის ჩას­ვლის დროს იმარ­თე­ბა ხოლ­მე და პრე­ზენ­ტა­ტორს ექ­ნე­ბა 20 „სლა­ი­დი“ და 20 წამი, რომ­ლი­თაც თა­ვი­სი სათ­ქმე­ლი უნდა წარ­მო­ა­ჩი­ნოს.

გარ­და უცხო­უ­რი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი­სა, თუ გეგ­მავთ, რომ ქარ­თუ­ლი მოძ­რა­ო­ბაც შექ­მნათ, რო­მე­ლიც ასე­თი­ვე პო­პუ­ლა­რო­ბას მო­ი­პო­ვებს?

- ჩვენ უკვე ვფიქ­რობთ ქარ­თულ ფორ­მატ­ზე. გვინ­და, რომ ახა­ლი პრო­ექ­ტით, როცა ის დასრლ­დე­ბა, ქარ­თუ­ლი ბრენ­დის და კულ­ტუ­რუ­ლი კომ­პო­ნენ­ტის მქო­ნე ფორ­მა­ტი გა­ვი­ტა­ნოთ მთელს მსოფ­ლი­ო­ში და გლო­ბა­ლურ მოძ­რა­ო­ბათ ვაქ­ცი­ოთ.

ამა­ზე მუ­შა­ო­ბა უკვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს, მისი ლი­ცენ­ზი­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­დან მოხ­დე­ბა, ანუ შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა, ეს ღო­ნის­ძი­ე­ბა ბერ­ლინ­ში, ტო­კი­ო­ში და სხვა ქა­ლა­ქებ­შიც წა­ი­ღონ. ჩვე­ნი სურ­ვი­ლი და ოც­ნე­ბაა, რომ გვქონ­დეს ქარ­თუ­ლი მოძ­რა­ო­ბა, რო­მე­ლიც გრძელ­ვა­დი­ან პე­რი­ოდ­ში გლო­ბა­ლუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხეს შე­ი­ძენს. გარ­და ამი­სა, „თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ-ბი­უ­როს“ ამო­ცა­ნაა, რომ სტარ­ტა­პე­ბის­თვი­სა და ახალ­გაზ­რდა მე­წარ­მე­ე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა ტი­პის ჰა­კა­თო­ნე­ბი გა­ა­კე­თოს, ჩარ­თუ­ლი თბი­ლი­სის სტარ­ტაპ ეკო­სის­ტე­მის მშე­ნებ­ლო­ბა­ში.