ტერაბანკმა კრწანისის ფილიალი „ფინანსური სახლის“ კონცეფციით განაახლა

„ფი­ნან­სუ­რი სახ­ლის“ კონ­ცეფ­ცი­ით ტე­რა­ბან­კის კი­დევ ერთი, ამ­ჯე­რად გორ­გას­ლის ქუ­ჩის N37-ში მდე­ბა­რე ფი­ლი­ა­ლი გა­ნახ­ლდა.გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ფი­ლი­ა­ლი მომ­ხმა­რებ­ლებს 16 ივ­ლი­სი­დან მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა და სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბულ, კომ­ფორ­ტულ გა­რე­მოს შეს­თა­ვა­ზებს.

ფი­ნან­სუ­რი სახ­ლის კონ­ცეფ­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, გორ­გა­სალ­ზე მდე­ბა­რე ფი­ლი­ალ­ში მი­სულ მომ­ხმა­რებ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სივ­რცე, მყუდ­რო გა­რე­მო, კომ­ფორ­ტუ­ლი ინ­ტე­რი­ე­რი, მე­გობ­რუ­ლი პერ­სო­ნა­ლი, მათ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა და შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი დახ­ვდე­ბათ. ფი­ლი­ალ­ში მათ სრუ­ლი სა­ბან­კო სერ­ვი­სე­ბის მი­ღე­ბა შე­ეძ­ლე­ბათ.

„ტე­რა­ბან­კმა მომ­ხმა­რებ­ლებს კი­დევ ერთი გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ფი­ლი­ა­ლი წა­რუდ­გი­ნა. ჩვენ ფი­ლი­ა­ლე­ბის ქსე­ლის გა­ნახ­ლე­ბა­სა და გა­ფარ­თო­ე­ბას ვაგ­რძე­ლებთ, რათა სა­სურ­ვე­ლი სა­ბან­კო სერ­ვი­სე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად კომ­ფორ­ტუ­ლად და მათ­თვის მო­სა­ხერ­ხე­ბელ ად­გი­ლას რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტ­მა ადა­მი­ან­მა მი­ი­ღოს“, — აღ­ნიშ­ნა­ვენ ტე­რა­ბან­კში.

ტე­რა­ბან­კი ფი­ნან­სუ­რი სახ­ლის კონ­ცეფ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბას კვლა­ვაც აქ­ტი­უ­რად გა­აგ­რძე­ლებს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი კონ­ცეფ­ცია მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლის — "ჩემი ფი­ნან­სუ­რი სახ­ლის" ირ­გვლი­ვაა აგე­ბუ­ლი და მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბის კომ­ფორ­ტულ და მყუდ­რო გა­რე­მო­ში გა­წე­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ამ­ჟა­მად ამ კონ­ცეფ­ცი­ით უკვე 14 ფი­ლი­ა­ლი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს. ტე­რა­ბან­კის ფი­ლი­ა­ლე­ბის „ფი­ნან­სუ­რი სახ­ლის“ კონ­ცეფ­ცი­ით გა­ნახ­ლე­ბა კვლა­ვაც გრძელ­დე­ბა.

ტე­რა­ბან­კი სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­ზარ­ზე 18 წე­ლია ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს, თუმ­ცა ტე­რა­ბან­კის სა­ხე­ლით მხო­ლოდ რებ­რენ­დინ­გის შემ­დეგ პო­ზი­ცი­ო­ნირ­დე­ბა. იგი არა­ბულ სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ჰოლ­დინგს, დაბი ჯგუფს ეკუთ­ვნის, რო­მე­ლიც არა­ბე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ე­მი­რო­ე­ბის წამ­ყვა­ნი ბიზ­ნესჯ­გუ­ფია და სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით ოპე­რი­რებს. დაბი ჯგუფს არა­ბე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ე­მი­რო­ე­ბის კულ­ტუ­რის, ახალ­გაზ­რდო­ბი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრი შე­ი­ხი ნა­ჰა­ი­ან მა­ბა­რაქ ალ ნა­ჰა­ი­ა­ნი ხელ­მძღვა­ნე­ლობს, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ბან­კო და სას­ტუმ­რო ბიზ­ნე­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით 250 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის ინ­ვეს­ტი­ცია აქვს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი.

R