„ჰოთსეილის“ საზეიმო ღონისძიება ბათუმში და აჭარაში საქმიანობის გაფართოების გეგმები

სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბა ბა­თუმ­ში, 5 ვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ში, უამ­რა­ვი სტუმ­რით, და­ჯილ­დო­ე­ბი­თა და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ფურ­შე­ტით - სწო­რედ ასე ჩა­ტარ­და ელექტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცი­ის ლი­დე­რი კომ­პა­ნი­ის „ჰოთ­სე­ი­ლის“ მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა.

13 ივ­ლისს სას­ტუმ­რო „კო­ლი­ზე­უმ მა­რი­ნა­ში“ ულა­მა­ზეს გა­რე­მო­ში „ჰოთ­სე­ილ­მა“ აჭა­რის რე­გი­ონ­ში მოღ­ვა­წე კომ­პა­ნი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს უმას­პინ­ძლა.

„ჰოთ­სე­ი­ლის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის მა­რი­ამ სო­სე­ლი­ას გან­მარ­ტე­ბით, ღო­ნის­ძი­ე­ბის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი ად­გი­ლობ­რივ კომ­პა­ნი­ებ­თან „ჰოთ­სე­ი­ლის“ საქ­მი­ა­ნო­ბის უფრო ფარ­თოდ წარ­მო­ჩე­ნა იყო.

„ჩვენ მომ­ხმა­რე­ბელს ვთა­ვა­ზობთ სერ­ვისს, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს ბევრ ქა­ლაქს და რე­გი­ონს მო­ი­ცავს. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბა ფიქ­სირ­დე­ბა აჭა­რა­ში. სწო­რედ ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტეთ გარ­კვე­ულ­წი­ლად წარ­დგე­ნი­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბის გა­მარ­თვა აჭა­რა­ში, რო­მელ­საც ად­გი­ლობ­რი­ვი კომ­პა­ნი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ. გვინ­და, ჩვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ვა­წო­დოთ კომ­პა­ნი­ებს. შე­დე­გად კი მომ­ხმა­რე­ბელს უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და ხა­რი­სი­ხა­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბა შევ­თა­ვა­ზოთ,“ - გან­მარ­ტავს მა­რი­ამ სო­სე­ლია.

bpn

ღო­ნის­ძი­ე­ბა საქ­მი­ა­ნი და გა­სარ­თო­ბი ნა­წი­ლის­გან შედ­გე­ბო­და. პირ­ველ ეტაპ­ზე მიწ­ვე­ულ სტუმ­რებს „ჰოთ­სე­ილ­მა“წა­რუდ­გი­ნა პრე­ზენ­ტა­ცია კომ­პა­ნი­ის ის­ტო­რი­ი­სა და ამ­ჟა­მინ­დე­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის, შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. შემ­დეგ გა­ი­მარ­თა გა­თა­მა­შე­ბა და სტუმ­რე­ბის და­ჯილ­დო­ე­ბა. მი­სულ სტუმ­რებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ფურ­შე­ტის და­გე­მოვ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ. ღო­ნის­ძი­ე­ბის ბო­ლოს კი გა­იჭ­რა სა­დღე­სას­წა­უ­ლო ტორ­ტი.

bpn

სა­ღა­მოს მუ­სი­კა­ლურ გა­ფორ­მე­ბა­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რად მიწ­ვე­ულ­მა მუ­სი­კო­სებ­მა იზ­რუ­ნეს. სტუმ­რებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ გან­წყო­ბას საქ­სა­ფო­ნის სა­სი­ა­მოვ­ნო მე­ლო­დი­ე­ბი უქ­მნი­და.

„ჰოთ­სე­ი­ლის“ მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბის სპონ­სო­რე­ბი იყ­ვნენ: სას­ტუმ­რო „კო­ლი­ზე­უმ მა­რი­ნა“, მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი „ნავ­ნე“, სას­ტუმ­რო­ე­ბის ტექ­ნი­კუ­რი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის კომ­პა­ნია skymax.ge, წიგ­ნის ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზია readersland.ge და წვრი­ლის ტექ­ნი­კის მა­ღა­ზია sweetshop.