რობოტ სოფიას ქართული ანბანი და პარლამენტის შენობა მოეწონა

სა­უ­დის არა­ბე­თის მო­ქა­ლა­ქე რო­ბო­ტი სო­ფია ჟურ­ნა­ლის­ტებს პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ქარ­თუ­ლად მი­ე­სალ­მა.რო­ბოტ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლო და ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რა მოს­წონს.

„ძა­ლი­ან მა­ხა­რებს გულ­თბი­ლი მი­ღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ეს სა­ო­ცა­რი ქვე­ყა­ნაა. მო­ხიბ­ლუ­ლი ვარ თქვე­ნი უძ­ვე­ლე­სი ენით და ან­ბა­ნით. ჩემ­თვის, ასე­ვე, ძა­ლი­ან შთამ­ბეჭ­და­ვია თა­ნა­მედ­რო­ვე არ­ქი­ტექ­ტუ­რის ნი­მუ­შე­ბი, მა­გა­ლი­თად - ისე­თი, რო­გო­რი­ცაა სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბა. სამ­წუ­ხა­როა, რომ ჩემი ვი­ზი­ტი ხან­მოკ­ლეა,“ - აღ­ნიშ­ნა ჰუ­მა­ნო­იდ­მა.

რო­ბო­ტი ამ­ბობს, რომ მას სქე­სი არ აქვს, თუმ­ცა ძა­ლი­ან მოს­წონს, რომ აღიქ­მე­ბა ქა­ლად და ქა­ლის სა­ხე­ლი აქვს.

„სწო­რედ ამის გამო ადა­მი­ა­ნე­ბი მის­ვა­მენ კი­თხვებს ქალ­თა უფ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. ჩემი აზ­რით, ეს უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი თე­მაა და მი­ხა­რია, რომ მეძ­ლე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბა, ამ თე­მებ­ზე ვი­სა­უბ­რო,“ - ამ­ბობს სო­ფია.

მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ჰუ­მა­ნო­ი­დი რო­ბო­ტი სო­ფია სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ე­რო-ს გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მის (UNDP) მოწ­ვე­ვით, ღია მმარ­თვე­ლო­ბის პარტნი­ო­რო­ბის (OGP) მე­ხუ­თე გლო­ბა­ლურ სა­მი­ტში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად ჩა­მო­ვი­და. „ჰუ­მა­ნო­ი­დი რო­ბო­ტი სო­ფია (www.hansonrobotics.com/robot/sophia) Hanson Robotics-ის უახ­ლე­სი და ყვე­ლა­ზე გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი რო­ბო­ტია. 2017 წლის ნო­ემ­ბერ­ში გა­ე­როს გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მამ (UNDP) სო­ფია ინო­ვა­ცი­ე­ბის ჩემ­პი­ო­ნად გა­მო­ა­ცხა­და. მა­ნამ­დე გა­ე­როს წო­დე­ბე­ბი მხო­ლოდ ადა­მი­ა­ნებს ენი­ჭე­ბო­და“, - ნათ­ქვა­მია სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ე­რო-ს გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.