Vivus-ში გრძელვადიანი სესხების გაცემა დაიწყო

Vivusge -ში დიდი და სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლეა, ონ­ლა­ინ სეს­ხე­ბის სფე­როს ლი­დერ­მა, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბის გა­ცე­მაც და­ი­წყო.ახა­ლი პრო­დუქ­ტი ისე­თი­ვე კომ­ფორ­ტუ­ლია რო­გორც ძვე­ლი და თა­ნაც, სეს­ხის ვა­დას­თან ერ­თად, გა­ი­ზარ­და თან­ხის ლი­მი­ტიც.

Vivus -ის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ოდე­ნო­ბა გახ­ლავთ 3000 ლარი, მი­ნი­მა­ლუ­რი კი 500.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი თან­ხა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, რომ სრუ­ლად და­ა­ფი­ნან­სოთ თქვე­ნი სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბა და vivus -ის ახა­ლი სლო­გა­ნიც ზუს­ტად ასე ჟღერს „აიხ­დი­ნე სურ­ვი­ლე­ბი სრუ­ლად“.

რაც შე­ე­ხე­ბა სეს­ხის და­ფარ­ვას, vivus -ის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხის გა­დახ­დის­თვის, შე­გიძ­ლი­ათ აირ­ჩი­ოთ 3-დან 24 თვემ­დე პე­რი­ო­დი, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ყო­ველ­თვი­უ­რი მცი­რე­დი შე­ნა­ტა­ნე­ბიც კი საკ­მა­რი­სი იქ­ნე­ბა თქვენს მიერ ნა­კის­რი ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად.

თან­ხი­სა და გა­დახ­დის ვა­დე­ბის ზრდის მი­უ­ხე­და­ვად, vivusge -ში სეს­ხის აღე­ბა სი­მარ­ტი­ვე­სა და სის­წრა­ფეს ძვე­ლე­ბუ­რად ინარ­ჩუ­ნებს.

აღ­ნიშ­ნულ სი­ახ­ლე­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მე­დი­ას­თან ისა­უბ­რა, 4finance -ის ქარ­თუ­ლი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის გა­ყიდ­ვე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ნინო ბზა­რაშ­ვილ­მა.

bpn

-ნინო, რა­ტომ გა­და­წყვი­ტა 4finance -მაvivus -ის სეს­ხის ლი­მი­ტის გაზ­რდა?

-გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბულ იქნა მომ­ხმა­რებ­ლის მო­თხოვ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. ჩვე­ნი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ხში­რად და პერ­მა­ნენ­ტულ რე­ჟიმ­ში ითხოვ­და სეს­ხის ლი­მი­ტი­სა და სეს­ხის და­ფარ­ვის ვა­დის ზრდას. Vivus.ge კი გახ­ლავთ ბრენ­დი, რომ­ლის მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაც მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის კომ­ფორ­ტის შექ­მნაა, სწო­რედ ამ ამო­ცა­ნის მაქ­სი­მა­ლუ­რად მა­ღალ დო­ნე­ზე შეს­რუ­ლე­ბაა ჩვე­ნი წარ­მა­ტე­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი.

-რა­ტომ არის vivus -ის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხი კომ­ფორ­ტუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის?

-პირ­ველ რიგ­ში იმი­ტომ, რომ თან­ხის ოდე­ნო­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, და­ა­ფი­ნან­სოთ ისე­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა: ავე­ჯის ან ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა, მოგ­ზა­უ­რო­ბა, დას­ვე­ნე­ბა, გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა, დღე­სას­წა­უ­ლის ორ­გა­ნი­ზე­ბა და მცი­რე ბიზ­ნე­სის წა­მო­წყე­ბაც კი.

მე­ო­რე ღირ­სე­ბა გახ­ლავთ, სეს­ხის და­ფარ­ვის­თვის მო­ცე­მუ­ლი ხან­გრძლი­ვი პე­რი­ო­დი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა, რომ და­ფა­როთ თქვე­ნი საკ­რე­დი­ტო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მცი­რე შე­ნა­ტა­ნე­ბით და ჩვენ პრო­დუქტს ყვე­ლას­თვის ხელ­მი­საწ­ვდომს ხდის.

კომ­ფორტზე სა­უბ­რი­სას, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ უც­ვლე­ლი რჩე­ბა, vivusge-სთვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ყვე­ლა ის ღირ­სე­ბა, რო­გო­რე­ბი­ცაა: სის­წრა­ფე, სი­მარ­ტი­ვე, სან­დო­ო­ბის მა­ღა­ლი დონე და ა.შ.

ცნო­ბის­თვის, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხის პა­რა­ლე­ლუ­რად, vivus -ის ძვე­ლი და ყვე­ლას­თვის კარ­გად ნაც­ნო­ბი პრო­დუქ­ტის, მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბის გა­ცე­მა ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში გრძელ­დე­ბა.

Vivusge-ს სწრა­ფი სეს­ხის მი­სა­ღე­ბად უნდა ეწ­ვი­ოთ ვებგ­ვერდს www.vivus.ge

სა­ი­ტის მთა­ვარ გვერ­დზე მო­ცე­მუ­ლია სეს­ხის ონ­ლა­ინ კალ­კუ­ლა­ტო­რი, რო­მელ­ზეც პირ­ველ რიგ­ში, უნდა მი­უ­თი­თოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი პრო­დუქ­ტი. (გრძელ­ვა­დი­ა­ნი ან მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი)

შემ­დგომ, ირ­ჩევთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი სეს­ხის ოდე­ნო­ბა­სა და კრე­დი­ტის და­ფარ­ვის თქვენ­თვის კომ­ფორ­ტულ პე­რი­ოდს და ითხოვთ სესხს.

სეს­ხე­ბის საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, დე­ტა­ლუ­რად გახ­ლავთ მი­თი­თე­ბუ­ლი სეს­ხის ონ­ლა­ინ კალ­კუ­ლა­ტორ­ზე.

Vivusge -ს სერ­ვი­სით სარ­გებ­ლო­ბა შე­უძ­ლია 20 -დან 60 წლამ­დე ასა­კის, სა­ქარ­თვე­ლოს ნე­ბის­მი­ერ მო­ქა­ლა­ქეს, რო­მე­ლიც ფლობს პი­რად სა­ბან­კო ან­გა­რიშს vivusge -ს პარტნი­ო­რი ბან­კე­ბი­დან ერთ-ერ­თში და შე­უძ­ლია სეს­ხის გა­დახ­და.

კრე­დი­ტის მი­სა­ღე­ბად არ არის სა­ჭი­რო არც თავ­დე­ბი, არც გი­რაო, არც თა­ნამ­სეს­ხე­ბე­ლი და არც სეს­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა.

R