რა სიახლეები ელით თბილისის ბაღების აღსაზრდელებს 17 სექტემბრიდან

17 სექ­ტემ­ბრი­დან სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცე­სის და­წყე­ბას­თან ერ­თად თბი­ლი­სის სა­ბავ­შვო და ბაგა–ბა­ღე­ბი მუ­შა­ო­ბას გა­ნა­ახ­ლე­ბენ.Allnews.ge და­ინ­ტე­რეს­და, რა სი­ახ­ლე­ე­ბით შეხ­ვდე­ბა თბი­ლი­სის ბა­ღე­ბი ახალ სას­წავ­ლო წელს და რა ელით სა­აღ­მზრდე­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში დაბ­რუ­ნე­ბულ ბავ­შვებს.

ამ სა­კი­თხზე თბი­ლი­სის ბაგა-ბა­ღე­ბის მარ­თვის სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მძღვა­ნე­ლი კა­ხა­ბერ გვან­ცე­ლა­ძე სა­უბ­რობს.

"პირ­ველ რიგ­ში უნდა ით­ქვას, რომ 11 ახა­ლი შე­ნო­ბა შე­ე­მა­ტე­ბა ბა­ღებს და უკვე 180 ბაღი გვექ­ნე­ბა თბი­ლის­ში, 3000-ზე მეტი ად­გი­ლი გვექ­ნე­ბა ბა­ღებ­ში ჩვე­ნი აღ­საზ­რდე­ლე­ბის­თვის, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ჩვე­ნი მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტია, გა­დატ­ვირ­თუ­ლო­ბა აღარ იყოს ბა­ღებ­ში და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობთ, რომ ეს პრობ­ლე­მა მო­ვაგ­ვა­როთ",- აღ­ნიშ­ნა კა­ხა­ბერ გვან­ცე­ლა­ძემ.

"თბი­ლი­სის ბაგა-ბა­ღე­ბის მარ­თვის სა­ა­გენ­ტოს" ხელ­მძღვა­ნე­ლის გან­მარ­ტე­ბით, მო­მა­ვა­ლი 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ქა­ლაქს კი­დევ 31 ახა­ლი ბაღი შე­ე­მა­ტე­ბა.

"გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ასე­ვე, რომ ამ ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და სხვა­დას­ხვა სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი. ძი­რი­თა­დად ეს შე­ე­ხო სამ­ზა­რე­უ­ლო­ებს, ჩვენ ვი­მუ­შა­ვეთ სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბის სა­ა­გენ­ტოს­თან ერ­თად, რათა სამ­ზა­რე­უ­ლო­ე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე სტან­დარ­ტებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მიგ­ვეყ­ვა­ნა. ასე­ვე გა­ნახ­ლდა ინ­ვენ­ტა­რი, რო­გორც უშუ­ა­ლოდ სა­აღ­მზრდე­ლო ოთა­ხებ­ში, ასე­ვე სამ­ზა­რე­უ­ლო­ებ­ში"- თქვა კა­ხა­ბერ გვან­ცე­ლა­ძემ Allnews.ge-სთან სა­უ­ბარ­ში.  წა­ი­კი­თხეთ მეტი