რომელი გეგმური ოპერაციები და რა თანხით უფინანსდებათ პაციენტებს საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში

სა­ყო­ველ­თაო ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მა 2013 წლის 28 თე­ბერ­ვლი­დან მოქ­მე­დებს.პროგ­რა­მა ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­ულ სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბას­თან ერ­თად ქი­რურ­გი­ულ მომ­სა­ხუ­რე­ბა­საც ით­ვა­ლის­წი­ნებს და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, პა­ცი­ენ­ტებს სხვა­დას­ხვა სა­ხის ოპე­რა­ცია უფი­ნანსდე­ბათ.

ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ყო­ველ­თაო ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მით მო­სარ­გებ­ლე­ე­ბი არი­ან:

  • სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის, პი­რა­დო­ბის ნე­იტ­რა­ლუ­რი მოწ­მო­ბის, ნე­იტ­რა­ლუ­რი სამ­გზავ­რო დო­კუ­მენ­ტის მქო­ნე პი­რე­ბი;
  • სა­ქარ­თვე­ლო­ში სტა­ტუ­სის მქო­ნე მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის არმ­ქო­ნე პი­რე­ბი
  • ლტოლ­ვი­ლის ან ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სტა­ტუ­სის მქო­ნე და თავ­შე­საფ­რის მა­ძი­ე­ბე­ლი პი­რე­ბი
  • გარ­და 1 იან­ვრის მდგო­მა­რე­ო­ბით კერ­ძო სა­და­ზღვე­ვო სქე­მებ­ში ჩარ­თუ­ლი, სა­ბი­უ­ჯე­ტო სახ­სრე­ბით და­ზღვე­უ­ლი და იმ ბრალ­დე­ბუ­ლი/მსჯავ­რდე­ბუ­ლი პი­რე­ბი­სა, რომ­ლე­ბიც იმ­ყო­ფე­ბი­ან პა­ტიმ­რო­ბი­სა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში (აღ­ნიშ­ნუ­ლი პი­რე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ)

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სხვა­დას­ხვა სტა­ტუ­სის მქო­ნე პი­რებს სა­ყო­ველ­თაო ჯან­დაც­ვის პროგ­რა­მით გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სა­ხის ოპე­რა­ცი­ე­ბი უფი­ნანსდე­ბათ. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, პი­რებს, რო­მელ­თა ოჯა­ხე­ბიც „სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი ოჯა­ხე­ბის მო­ნა­ცემ­თა ერ­თი­ან ბა­ზა­ში“ არი­ან რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლე­ბი და მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი აქვთ 70 000-დან 100 000 სა­რე­ი­ტინ­გო ქულა, რამ­დე­ნი­მე გეგ­მუ­რი ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცია უფი­ნანსდე­ბათ, რო­მელ­თა ღი­რე­ბუ­ლე­ბა მაქ­სი­მუმ 15 000 ლა­რია. კერ­ძოდ, ონ­კო­ქი­რურ­გი­უ­ლი, კარ­დი­ო­ქი­რურ­გი­უ­ლი და სხვა ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი მათ 70%-იანი თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბით უტარ­დე­ბათ.

რაც შე­ე­ხე­ბა 6-დან 17 წლის ჩათ­ვლით ასა­კის პი­რებს, მა­თაც ისე­თი ტი­პის ოპე­რა­ცი­ე­ბი უფი­ნანსდე­ბათ, რო­მელ­თა ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც 15 000 ლარს არ აღე­მა­ტე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ასა­კის პი­რებს ონ­კო­ქი­რურ­გი­უ­ლი და კარ­დი­ო­ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი 100%-იანი და­ფი­ნან­სე­ბით, სხვა გეგ­მუ­რი ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი კი 70%-იანი და­ფი­ნან­სე­ბით უტარ­დე­ბათ. მათ, ვი­საც წლი­უ­რად 40 000 ლარ­ზე ნაკ­ლე­ბი და თვი­უ­რად 1 000 ლარ­ზე მეტი შე­მო­სა­ვა­ლი აქვთ, 15 000 ლა­რამ­დე ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მქო­ნე ონ­კო­ქი­რურ­გი­უ­ლი, კარ­დი­ო­ქი­რურ­გი­უ­ლი და სხვა გეგ­მუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი 70%-იანი და­ფი­ნან­სე­ბით უტარ­დე­ბათ.

მა­თაც, ვისი თვი­უ­რი შე­მო­სა­ვა­ლი 1 000 ლარ­ზე ნაკ­ლე­ბია ან სხვა პი­რებს, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი 70%-ით უფი­ნანსდე­ბათ. ვე­ტე­რა­ნებს, რომ­ლე­ბიც ჩა­მოთ­ვლილ­თა­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პა­კე­ტით სარ­გებ­ლო­ბენ, გეგ­მუ­რი ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი 100%-ით უფი­ნანსდე­ბათ, ამა­ვე სა­და­ზღვე­ვო სის­ტე­მით სარ­გებ­ლო­ბენ სა­პენ­სიო ასა­კის პი­რე­ბიც.

0-5 წლის ბავ­შვებს ონ­კო­ქი­რურ­გი­უ­ლი და კარ­დი­ო­ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი 100%-ით, ხოლო სხვა გეგ­მუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი 80%-ით უფი­ნანსდე­ბათ. და­ფი­ნან­სე­ბას შშმ ბავ­შვე­ბიც ამა­ვე პრინ­ცი­პით იღე­ბენ. ონ­კო­ქი­რურ­გი­უ­ლი და კარ­დი­ო­ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი და სხვა გეგ­მუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი მკვეთ­რად გა­მო­ხა­ტულ შშმპ პი­რებ­სა და სტუ­დენ­ტებს სა­ხელ­მწი­ფო 80%-ით უფი­ნან­სებთ, მკვეთ­რად გა­მო­ხა­ტულ შშმპ და სა­პენ­სიო ასა­კის ვე­ტე­რა­ნებს კი 100%-ით. იხილეთ სრულად