საქართველოში კანაფის კონტროლის სააგენტო შეიქმნება

კანაფის კონტროლის სააგენტო - ასე ეწოდება სახელმწიფო უწყებას, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იქნება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, სააგენტოს მიზანია მცენარე კანაფის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობის რეგულირება და კონტროლი.

სააგენტოს ექნება ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით და თავისი სახელწოდებით, ასევე საკუთარი სიმბოლოები.

პროექტის მიხედვით, სააგენტოს ამოცანებია: მცენარე კანაფის ლეგალურ ბრუნვაზე სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების უზრუნველყოფა; მცენარე კანაფის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე სალიცენზიო და სარეგისტრაციო საქმიანობის განხორციელება; კომპეტენტურ ორგანოებთან ერთად მცენარე კანაფის ბრუნვასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევების პრევენციის, მათი გამოვლენის და მათზე რეაგირების უზრუნველყოფა, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; ნარკომანიის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საინფორმაციო კამპანიების, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სხვა პრევენციულ ღონისძიებათა განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება.

კანაფის კონტროლის სააგენტო განახორციელებს მცენარე კანაფის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებულ საქმიანობებზე ლიცენზიის გაცემას, ლიცენზიის მქონე პირების საქმიანობის კანონიერების შემოწმებას, სალიცენზიო პირობების დაცვის კონტროლსა და მონიტორინგს; უზრუნველყოფს მცენარე კანაფის ლეგალური ბრუნვის წესების დარღვევაზე რეაგირებას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; ლიცენზიის გაუქმების შემთხვევაში, მოახდენს მცენარე კანაფის კონფისკაციას, მისი შემდგომი განადგურების მიზნით; მოამზადებს სპეციალურ ანგარიშებს და კანონის შესაბამისად წარუდგენს სამინისტროს, საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს, ასევე, ყოველკვარტლურად და ყოველწლიურად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას; განახორციელებს მსოფლიოში კანაფთან დაკავშირებით ბაზრის შეფასების კვლევას, ამ კუთხით არსებული ტენდენციების შესწავლას და აღნიშნულის შესახებ შესაბამის დოკუმენტს მოამზადებს; ასევე მოამზადებს მცენარე კანაფის/მარიხუანის გავლენის შესახებ ნარკომანიის გავრცელებაზე და აღნიშნულ დოკუმენტს წარუდგენს საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს; შესაბამის დაწესებულებებთან/ორგანიზაციებთან ერთად განახორციელებს ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებს, სოციალურ კამპანიებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს ნარკომანიის თავიდან აცილების ან/და მისგან გამოწვეული ზიანის შემცირების მიზნით.

კანაფის კონტროლის სააგენტოს უფროსს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დანიშნავს.