რა გავლენას მოახდენს მარიხუანას წარმოება საბიუჯეტო ხარჯზე

საქართველოში სამედიცინო/სამრეწველო მიზნებისთვის კანაფის მოყვანა-წარმოების დაწყების ინიციატივა და ამ საქმიანობის რეგულირების მიზნით სპეციალური სააგენტოს შექმნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 500 000 ლარიან ხარჯს იწვევს.

შს სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში საჯარო სამართლის იურდიული პირის - კანაფის კონტროლის სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს. აღნიშნული სსიპ-ის თანამშრომელთა სახელფასო ფონდისთვის 500 000 ლარია განსაზღვრული, რომლის გამოყოფაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდება.

“სსიპ იქმნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში, რამაც შესაძლოა გაზარდოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარჯები და კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების ნაწილში გამოიწვიოს დამატებითი ხარჯების გამოყოფის საჭიროება. 2018 წლის განმავლობაში გასაწევი ხარჯები განხორციელდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში“, - ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

რაც შეეხება გავლენას სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე, ამ მიმართულებით კონკრეტული ციფრი დასახელებული არ არის და მხოლოდ ის არის აღნიშნული, რომ ახალი სალიცენზიო საქმიანობის შემოღება ბიუჯეტის შემოსავლებზე გავლენას მოახდენს და ბიუჯეტს გაზრდის.

“მცენარე კანაფთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით. აუქციონში მონაწილეობის საფასურისა და სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდა ბიუჯეტის შემოსავლებს გაზრდის. ასევე სალიცენზიო პირობების დარღვევა იწვევს საჯარიმო სანქციებს. აღნიშნული ასევე გაზრდის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს. აღნიშნულის წინასწარ ზუსტი გაანგარიშება შეუძლებელია“, - აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.