ვინ მოიგებს ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომს?

უკვე ერთ თვე­ზე მე­ტია, ამე­რი­კა­სა და ჩი­ნეთს შო­რის პრო­ტექ­ცი­ო­ნის­ტუ­ლი ომი მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

18 სექ­ტემ­ბერს ამე­რი­კამ ჩი­ნე­თის ეკო­ნო­მი­კა­ზე შე­ტე­ვის კი­დევ ერთი ახა­ლი ტალ­ღა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა, რა დრო­საც ტრამპმა გა­ნა­ცხა­და, რომ “იმე­დია ჩი­ნე­თი შე­ჩერ­დე­ბა”. ორ­მხრივ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში უკვე ჩარ­თუ­ლი არი­ან მექ­სი­კა, კა­ნა­და, რუ­სე­თი და ევ­რო­კავ­ში­რის რამ­დე­ნი­მე ქვე­ყა­ნა.

საქ­მე ის არის, რომ ტრამ­პი მათ ჯერ კი­დევ საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის კამ­პა­ნი­ის დროს შეჰ­პირ­და, რომ "ორი გი­გან­ტი სა­ხელ­მწი­ფოს შო­რის ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­და­ხედ­ვა გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბო­და." თა­ვის მხრივ, ჩი­ნე­თის ლი­დერ­მა ამე­რი­კის პრე­ზი­დენტს "შეშ­ლი­ლი" უწო­და... Deutsche Welle-სთან და­სავ­ლე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ამ სა­ვაჭ­რო ომით, შე­საძ­ლოა, ამე­რი­კა უფრო მე­ტად და­ზა­რალ­დეს, ვიდ­რე სხვა ქვეყ­ნე­ბი.

ამე­რი­კუ­ლი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ბან­კის Morgan Stanley-ის შე­ფა­სე­ბით, სა­ვაჭ­რო ომს ჩი­ნეთ­ზე გარ­კვე­უ­ლი გავ­ლე­ნა აუ­ცი­ლებ­ლად ექ­ნე­ბა, თუმ­ცა, ეს აზი­ურ ქვე­ყა­ნას დიდ დარ­ტყმას არ მი­ა­ყე­ნებს. ევ­რო­პე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ ეს და­პი­რის­პი­რე­ბა ჩი­ნე­თის ეკო­ნო­მი­კის ზრდას 0.2 %-ით შე­ა­ნე­ლებს და 2020 წლის­თვის შე­საძ­ლოა, გარ­კვე­უ­ლი ზა­რა­ლიც გა­ნი­ცა­დოს, თუმ­ცა, ეს საგ­რძნო­ბი არ იქ­ნე­ბა.

თეთ­რი სახ­ლი უკან და­ხე­ვას არ აპი­რებს და ჩი­ნუ­რი 200 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რის სა­ქონ­ლის იმ­პორტზე 10-პრო­ცენ­ტი­ან ტა­რიფს და­ა­წე­სებს. ცოტა ხნის წინ პე­კინ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ თა­ვა­დაც და­უ­წე­სებ­და ამე­რი­კუ­ლი წარ­მო­ე­ბის 60 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რის სა­ქო­ნელს სა­პა­სუ­ხო ტა­რი­ფებს, თუ პრე­ზი­დენ­ტი დო­ნალდ ტრამ­პი მუ­ქა­რას შე­ას­რუ­ლებ­და და ახალ ტა­რი­ფებს და­ა­წე­სებ­და.

კომ­პა­ნია JP Morgan Chase-ს ბიზ­ნე­სის ჩი­ნუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლის მარლ ლე­ნის შე­ფა­სე­ბით, ბიზ­ნე­სის წარ­მო­ე­ბის კუ­თხით ჩი­ნეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, სა­შუ­ა­ლო ვა­და­ში იჩენს თავს და ამით, და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მხა­რე­ე­ბის გარ­და, ვერც ერთი ქვე­ყა­ნა ვერ იხე­ი­რებს.

"რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის" ცნო­ბით, და­ბეგ­რი­ლი პრო­დუქ­ცი­ის ნუს­ხა­ში შე­დის სახ­ლის სიგ­ნა­ლი­ზა­ცი­ის მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი და ვე­ლო­სი­პე­დე­ბი. თუმ­ცა, ამ სი­ა­ში ვერ მოხ­ვდა, ბავ­შვთა უსაფრ­თხო­ე­ბის პრო­დუქ­ცია და პო­პუ­ლა­რუ­ლი ელექტრო­ნუ­ლი მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მომ­ხმა­რე­ბელს ვარ­ჯიშ­სა და კა­ლო­რი­ე­ბის თვლა­ში ეხ­მა­რე­ბა... შე­ზღუდ­ვა სულ 6 ათა­სი და­სა­ხე­ლე­ბის პრო­დუქ­ცი­ას შე­ე­ხო, მათ შო­რის: ქა­ლის ჩე­მოდ­ნებ­სა და ჩან­თებს; გა­ყი­ნულ ხორცსა და თევზს; სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის მარ­ცვლე­ულს, ბრინჯს და ხილს.

"რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის" რეს­პონ­დენ­ტი, მე­რი­ლენ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ეკო­ნო­მი­კის პრო­ფე­სო­რი პი­ტერ მო­რი­ჩი აცხა­დებს, რომ პე­კინს ტა­რი­ფებ­ზე სა­პა­სუ­ხო ბევ­რი ბერ­კე­ტი აქვს, რო­გო­რიც არის: ვა­ლუ­ტის კურ­სით მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბა, ხარ­ჯე­ბის მწარ­მო­ე­ბელ­ზე გა­და­ნა­წი­ლე­ბა და სხვა. იხილეთ სრულად