ფესტივალი „განდაგანა“ ყოველწლიურად უფრო საინტერესო ხდება

წელს, სოფ­ლის ტუ­რიზ­მის ფეს­ტი­ვა­ლი „გან­და­გა­ნა“ მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი­სა და სტუმ­რე­ბის სიმ­რავ­ლით გა­მო­ირ­ჩე­ო­და.წინა წლის­გან გას­ხვა­ვე­ბით წელს მთი­ა­ნი აჭა­რის ყვე­ლა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი პრო­დუქ­ცია, ხილი, ტკბი­ლე­უ­ლი, ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბი და ტრა­დი­ცი­ე­ბი 50-მდე მე­წარ­მემ წარ­მო­ად­გი­ნა. მათ შო­რის იყ­ვნენ ტუ­რის­ტულ მარ­შრუ­ტებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო-სას­ტუმ­რო სახ­ლე­ბის, ტუ­რის­ტუ­ლი ობი­ექ­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და კერ­ძო მე­წარ­მე­ე­ბი.

ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ევ­რო­პის მო­ე­დან­ზე მი­სულ უამ­რავ ტუ­რისტს, ად­გი­ლობ­რივ­სა და ქა­ლა­ქის სტუ­მარს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­და და­ე­გე­მოვ­ნე­ბი­ნა და შე­ე­ძი­ნა სოფ­ლის ნა­ტუ­რა­ლუ­რი პრო­დუქ­ცია, დას­წრე­ბო­და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ფოლკ­ლო­რულ წარ­მოდ­გე­ნებს, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ე­ღო მხი­ა­რულ შე­ჯიბ­რე­ბებ­სა და მას­ტერკლა­სებ­ში. სა­ღა­მო­ო­ბით კი მათ გან­წყო­ბა­ზე ად­გი­ლობ­რი­ვი და მოწ­ვე­უ­ლი მუ­სი­კა­ლუ­რი შემ­სრუ­ლებ­ლე­ბი და ბენ­დე­ბი - ზვი­ად ბოლ­ქვა­ძე, სოფო ბა­თი­ლაშ­ვი­ლი, „ნი­უ­ტო­ნი“, „ასეა სულ“ და „ლურ­ჯი იალ­ქა­ნი“ ზრუ­ნავ­დნენ.

ფეს­ტი­ვა­ლი ბა­თუმ­ში მე­ო­თხე წე­ლია იმარ­თე­ბა და ყო­ველ­წი­უ­რად უფრო და უფრო მეტ სტუ­მარს იზი­დავს. ის პირ­ველ რიგ­ში ხელს უწყობს მთი­ა­ნი აჭა­რის მდი­და­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის, რე­სურ­სე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას, მთა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბას, მთი­ა­ნი აჭა­რის სა­ო­ჯა­ხო-სას­ტუმ­რო სახ­ლე­ბი­სა და ტუ­რის­ტუ­ლი ობი­ექ­ტე­ბის ეკო­ნო­მი­კურ კე­თილ­დღე­ო­ბას. ის აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს ორ­გა­ნი­ზე­ბით იმარ­თე­ბა.

„სა­სი­ხა­რუ­ლოა, რომ ყო­ველ­წლი­უ­რად იზ­რდე­ბა ფეს­ტი­ვა­ლის სტუმ­რე­ბი­სა და მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. წელს იმ­დე­ნად დიდი იყო და­ინ­ტე­რე­სე­ბა და მო­თხოვ­ნა ფეს­ტი­ვალ­ზე წარ­მოდ­გე­ნილ პრო­დუქ­ცი­ა­ზე, რომ მე­წარ­მე­ებს პრო­დუქ­ცი­ის და­მა­ტე­ბა და შევ­სე­ბა დას­ჭირ­დათ. გა­ი­ზარ­და ასე­ვე, ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ინ­ტე­რე­სიც ფეს­ტი­ვა­ლის მი­მართ. ჩვენ ბოლო ორი წე­ლია, ფეს­ტი­ვა­ლის პე­რი­ოდ­ში ვა­ტა­რებთ მცი­რე გა­მო­კი­თხვას, სა­დაც გა­მო­იკ­ვე­თა, რომ სა­შუ­ა­ლოდ ყო­ვე­ლი 10 სტუმ­რი­დან 8 სტუ­მარ­მა შე­ი­ძი­ნა ფეს­ტი­ვალ­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრო­დუქ­ტი და ისარ­გებ­ლა სხვა­დას­ხვა სერ­ვი­სე­ბით, რაც ბუ­ნებ­რი­ვია მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის ფი­ნან­სურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე აი­სა­ხე­ბა და უზ­რდის მათ მო­ტი­ვა­ცი­ას. მი­ხა­რია, რომ ფეს­ტი­ვალ­ზე იყო სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა ყვე­ლას­თვის. ჩვე­ნი მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი და სტუმ­რე­ბიც იყ­ვნენ კმა­ყო­ფი­ლე­ბი, რაც და­მა­ტე­ბი­თი სტი­მუ­ლია ჩვენ­თვის, რო­გორც ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის­თვის კი­დევ უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გავ­ხა­დოთ სოფ­ლის ტუ­რიზ­მის ფეს­ტი­ვა­ლი „გან­და­გა­ნა“,- გა­ნა­ცხა­და აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს დი­რექ­ტორ­მა თი­ნა­თინ ზო­ი­ძემ.