მოქალაქეთა ნაწილს დღეს, ავტომობილზე ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვადა ეწურება

ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის ჯამური შემოსავალი 2017 წლის მდგომარებით 40 000 ლარს აღემატება, დეკლარაციის წარდგენის ვადა 1-ელ ნოემბერს ეწურებათ, გადასახადის გადახდის ბოლო ვადა კი 15 ნოემბერია. ამის შესახებ კომპანია „ნექსია თიეი“-დან იუწყებიან.

„ნექსია თიეი“ განცხდებას აქვეყნებს იმის შესახებ, თუ ვის ეხება ქონების გადასახადი და რა სანქციებია დაწესებული ფიზიკურ პირებზე იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციას არ წარადგენს. „ნექსია თიეი-ს“ ინფორმაციით, პირველ ნოემბრამდე ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება წარმოეშვება ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის ჯამური შემოსავალი 2017 წლის მდგომარებით 40 000 ლარს აღემატება.

ფიზიკურ პირს გადახდის ვალდებულება წარმოეშვებათ 2017 წლის მდგომარეობით არსებულ შემდეგ ქონებაზე: საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, კატარღებზე, შვეულმფრენებზე, თვითმფრინავებსა და მსუბუქ ავტომობილებზე. „ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთი დიფერენცირებულია გადასახადის გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით და განისაზღვრება სხვადასხვა ოდენობებით. თუ ოჯახის შემოსავალი 100 000 ლარამდეა, საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0,05 პროცენტისა და არა უმეტეს 0,2 პროცენტისა, ხოლო 100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახისათვის საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0,8 და არაუმეტეს 1 პროცენტისა.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ფიზიკური პირის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებულ შემოსავლებში შეიტანება: ყველა შემოსავალი, მათ შორის, სარგებელი, რომელიც დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან;

დარიცხული ხელფასი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისათვის: სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას დაქვემდებარებული დასაბეგრი შემოსავლის 25 პროცენტი; დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება მცირე ბიზნესის სპეციალური რეჟიმით დასაბეგრ შემოსავალს; შემოსავლებში არ შეიტანება: ოჯახის წევრებისაგან მემკვიდრეობით, ჩუქებით ან განქორწინების საფუძველზე მიღებული ქონების ღირებულება; ფიზიკური პირის მიერ (მათ შორის, I რიგის მემკვიდრის მიერ ჯამურად თავისი და მამკვიდრებლის) 2 წელზე მეტი ვადით მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი; ქონების თავდაპირველი რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი; ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისა და მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ აღნიშნული ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი; საშემოსავლო გადასახადითდაბეგვრისაგან გათავისუფლებული შემოსავალი; საქართველოს მოქალაქე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირთან მიმართებით შემოსავლები განისაზღვრება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლების მიხედვით.

პირი მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის საგადასახადო წლის 1-ელი აპრილის მდგომარეობით: მის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე;

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე, რომლითაც სარგებლობს ან რომელსაც ფლობს იგი;

მის მფლობელობაში ან/და სარგებლობაში არსებულ, გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიწის ნაკვეთით სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე“, – აცხადებენ კომპანიაში.

ამასთან, ნექსია თიეი-ს გადასახადების მენეჯერი დავით მამრიკიშვილის თმით, იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური პირის ოჯახის შემოსავალი გადააჭარბებს 40 000 ლარს და ამავდროულად ფიზიკურ პირს გააჩნია დასაბეგრი ქონება და ის არ წარადგენს ქონების გადასახადის დეკლარაციას, აღნიშნული ფაქტის საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოვლენისას პირს გადასახდელად დაეკისრება კუთვნილი ძირითადი ქონების გადასახადი და ჯარიმა სსკ-ის 275-ე მუხლის მიხედვით, რომელიც შეადგენს ძირითადი ქონების გადასახადის თანხის 50 %.

ასევე ფიზიკურ პირს დაეკისრება საურავი თანხის გადაუხდელობისათვის, ძირითადი გადასახადის 0.05 % ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

„გაითვალისწინეთ, რომ დეკლარაციის წარდგენის ვადა იწურება 1 ნოემბერს, ხოლო გადასახადის გადახდის ბოლო ვადა არის 15 ნოემბერი“, – განაცხადა მამრიკაშვილმა.