აჭარის ახალი ტურისტული გზამკვლევები ტურისტებს მოგზაურობას გაუმარტივებს

ტუ­რის­ტებს აჭა­რის ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა ახალ, სა­მე­ნო­ვან გზამ­კვლე­ვებ­ში შე­ეძ­ლე­ბათ.

აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა რე­გი­ო­ნის ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ ახა­ლი საპ­რო­მო­ციო-სა­რეკ­ლა­მო გზამ­კვლე­ვე­ბი და­ბეჭ­და. „მთი­ა­ნი აჭა­რა“, „გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი აჭა­რა“, „ბა­თუ­მის გზამ­კვლე­ვი“, „ზღვის­პი­რა აჭა­რა“ და „აჭა­რა“ - ასე ჰქვია გზამ­კვლე­ვებს, რომ­ლებ­შიც სრუ­ლა­დაა წარ­მო­ჩე­ნი­ლი აჭა­რის სა­ზღვაო და სამ­თო ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, მდი­და­რი სამ­ზა­რე­უ­ლო და ტუ­რის­ტუ­ლი ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნა­ო­ბე­ბი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მა­სა­ლე­ბი და­ეხ­მა­რე­ბა ტუ­რის­ტებს სრუ­ლად მი­ი­ღონ ინ­ფორ­მა­ცია თუ რისი ნახ­ვა შე­იძ­ლე­ბა რე­გი­ონ­ში, რი­თია აჭა­რა ტუ­რის­ტუ­ლად გა­მორ­ჩე­უ­ლი, სად და რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა იმოგ­ზა­უ­რონ და რა კერ­ძე­ბი და­ა­გე­მოვ­ნონ.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი გზამ­კვლე­ვე­ბის გარ­და დე­პარ­ტა­მენ­ტმა ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს­თან ერ­თად და­ამ­ზა­და ჯი­ბის თე­მა­ტუ­რი გზამ­კვლე­ვე­ბი, ტუ­რის­ტუ­ლი მარ­შრუ­ტე­ბის რუ­კე­ბი და გზამ­კვლე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ტუ­რის­ტებს აჭა­რა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბას უმარ­ტი­ვებს და ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა. საპ­რო­მო­ციო-სა­რეკ­ლა­მო მა­სა­ლე­ბი და გზამ­კვლე­ვე­ბი სა­მე­ნო­ვა­ნია და ისი­ნი ძი­რი­თა­დად, ტუ­რის­ტულ-სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრებ­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტუ­რის­ტულ გა­მო­ფე­ნებ­ზე ვრცელ­დე­ბა.