ტურიზმის დეპარტამენტი -  საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართვა ყველასთვის ხელმისაწვდომია

აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის სკო­ლის ფარ­გლებ­ში დამ­წყე­ბი და მოქ­მე­დი გი­დე­ბის­თვის ტრე­ნინ­გე­ბი გა­ნა­ახ­ლა.ამ­ჯე­რად, პრო­ექ­ტი გა­მორ­ჩე­უ­ლია, რად­გან სწავ­ლის პრო­ცეს­ში სმე­ნა­დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი დამ­წყე­ბი გი­დე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ. ბა­თუ­მი­სა და ქე­დის ტუ­რის­ტუ­ლი მარ­შრუ­ტე­ბის თე­ო­რი­ულ-პრაქ­ტი­კულ ტრე­ნინგ-პროგ­რა­მას ისი­ნი სურ­დო თარ­გმა­ნის მეშ­ვე­ო­ბით შე­ის­წავ­ლი­ან. რაც სა­მო­მავ­ლოდ, ხელს შე­უ­წყობს რე­გი­ო­ნის ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი­სა და სერ­ვი­სე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბას სმე­ნა­დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი ტუ­რის­ტე­ბის­თვი­საც. ტრე­ნინ­გის მო­ნა­წი­ლე­ებს აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე სულ­ხან ღლონ­ტი შეხ­ვდა და მათ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ ტუ­რიზ­მის სფე­რო­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ პრო­ექ­ტებ­ზე ესა­უბ­რა.

„ჩვენ ყვე­ლა­ფერს ვა­კე­თებთ იმის­თვის, რომ ტუ­რიზ­მი რე­გი­ონ­ში გან­ვი­თარ­დეს და აქ მყო­ფი ტუ­რის­ტე­ბი იყ­ვნენ კმა­ყო­ფი­ლე­ბი. ჩვე­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტია რე­გი­ო­ნის ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ყვე­ლას­თვის თა­ნაბ­რად იყოს ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. ორ წელ­ში აჭა­რა­ში 160-ზე მეტი დამ­წყე­ბი და მოქ­მე­დი გიდი გა­და­ვამ­ზა­დეთ, თუმ­ცა სმე­ნა­დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი დამ­წყე­ბი გი­დე­ბი ამ პრო­ექ­ტში პირ­ვე­ლად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ. რე­გი­ონ­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად იზ­რდე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოგ­ზა­უ­რე­ბი­სა და ფრე­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. 10 თვის მო­ნა­ცე­მე­ბით, რე­გი­ონ­ში 1,700, 000-ზე მეტი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვი­ზი­ტი და 41 %-ით გაზ­რდი­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფრე­ნე­ბი გვაქვს. ბუ­ნებ­რი­ვია, რე­გი­ონ­ში ტუ­რის­ტე­ბის ზრდის პა­რა­ლე­ლუ­რად თქვენ­ზე, რო­გორც გი­დებ­ზე მო­თხოვ­ნაც მზარ­დი იქ­ნე­ბა. ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, თქვენ იყოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი და კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რე­ბი, რათა შეძ­ლოთ ტუ­რის­ტებს ჩვე­ნი რე­გი­ო­ნის შე­სა­ხებ ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ა­წო­დოთ,“ აღ­ნიშ­ნა გი­დებ­თან სა­უბ­რი­სას აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე სულ­ხან ღლონტმა.

ტრე­ნინ­გის მო­ნა­წი­ლე­ებს სულ­ხან ღლონტმა დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი გი­დის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო „გი­დის პრო­ფე­სია“ და­უ­რი­გა. დამ­წყე­ბი და მოქ­მე­დი გი­დე­ბი ტრე­ნინ­გე­ბი­სას ეთ­ნოგ­რა­ფი­ას, ის­ტო­რი­ას, ექ­სკურ­სი­ათმცოდ­ნე­ო­ბას, ქარ­თულ ფოლკ­ლორს, გი­დის ფსი­ქო­ლო­გი­ას, პირ­ვე­ლად დახ­მა­რე­ბა­სა და არ­ქი­ტექ­ტუ­რას შე­ის­წავ­ლი­ან. მათ­თვის ჩა­ტარ­დე­ბა პრაქ­ტი­კუ­ლი, სა­ვე­ლე გას­ვლე­ბიც, სა­დაც მარ­შრუტ­ზე არ­სე­ბულ ტუ­რის­ტულ ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნა­ო­ბებს, პრო­დუქ­ტებ­სა და სერ­ვი­სებს გა­ეც­ნო­ბი­ან. ბოლო წლებ­ში, აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა გი­დე­ბის ჩათ­ვლით ტუ­რიზ­მის სექ­ტორ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი 2700 მო­ქა­ლა­ქე გა­და­ამ­ზა­და.