დაგვიანებული რეისების მგზავრები "ვიზეართან" შუამავალ კომპანიას თაღლითობაში ადანაშაულებენ - "თანხის ნაწილი ჩარიცხეს, როცა პოლიციაში განვაცხადე"

მას შემ­დეგ რაც სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს უვი­ზოდ გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცათ, მოგ­ზა­უ­რო­ბის მსურ­ველ­თა რი­ცხვი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და.თუმ­ცა, სხვა ქვეყ­ნე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბას, სი­ა­მოვ­ნე­ბას­თან ერ­თად შე­საძ­ლოა, გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი პრობ­ლე­მე­ბიც მოჰ­ყვეს: რე­ი­სის დაგ­ვი­ა­ნე­ბა, გა­და­დე­ბა, გა­უქ­მე­ბა, უცხო ქვე­ყა­ნა­ში და­გეგ­მილ­ზე მეტ­ხანს ჩარ­ჩე­ნა და ა.შ.

ევ­რო­კავ­ში­რის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მოქ­მე­დებს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც რე­ი­სის სამი სა­ა­თით და მე­ტით დაგ­ვი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მგზავრს ავი­ა­კომ­პა­ნი­ის­გან კომ­პენ­სა­ციი­ის მი­ღე­ბის უფ­ლე­ბა აქვს. კომ­პენ­სა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად, ევ­რო­კავ­ში­რის არა­წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა ან და­მო­უ­კი­დებ­ლად უნდა მო­აგ­ვა­რონ პრობ­ლე­მა, ან მი­მარ­თონ ფირ­მებს, რომ­ლე­ბიც ამ სა­კი­თხში კარ­გად ერ­კვე­ვი­ან.

flyback.ge - ასე ქვია ერთ-ერთ ქარ­თულ კომ­პა­ნი­ას, რო­მე­ლიც სწო­რედ კომ­პენ­სა­ცი­ის მი­ღე­ბა­ში დახ­მა­რე­ბას და ავი­ა­კომ­პა­ნი­ას­თან შუ­ა­მავ­ლო­ბას სთა­ვა­ზობს მოგ­ზა­უ­რებს. თუმ­ცა, ამ ეტაპ­ზე აღ­ნიშ­ნულ კომ­პა­ნი­ას რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი მო­ტყუ­ე­ბა­სა და თაღ­ლი­თო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში "მოგ­ზა­ურ­თა კლუ­ბის" წევ­რე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ. AMBEBI.GE რამ­დე­ნი­მე მათ­განს ესა­უბ­რა.

ლიკა ნუ­ცუ­ბი­ძე ყვე­ბა, რომ მა­ის­ში ქუ­თა­ი­სი-პა­რი­ზის ფრე­ნა დაგ­ვი­ან­და. "ვი­ზე­არ­მა" რე­ი­სი ხუთი სა­ა­თის დაგ­ვი­ა­ნე­ბით შეს­რულ­და. ფრე­ნი­დან ერთ კვი­რა­ში კი ლი­კამ კომ­პენ­სა­ცი­ის მო­თხოვ­ნა­ზე გა­ნა­ცხა­დი flyback.ge-ს დახ­მა­რე­ბით შე­ავ­სო. კომ­პა­ნი­ა­ში საქ­მის მო­გე­ბა­სა და კუთ­ვნი­ლი თან­ხის მი­ღე­ბას დაჰ­პირ­დნენ, თუმ­ცა მრა­ვა­ლი მი­მარ­თვის და სა­მარ­თალ­დამ­ცავ უწყე­ბა­ში ჩი­ვი­ლის შე­დე­გად, ცოტა ხნის წინ ლი­კას კუთ­ვნი­ლი 2 700 ლა­რი­დან მხო­ლოდ 899 ლარი ჩა­ე­რი­ცხა.

"flyback.ge-ის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვნა­ხე ინ­ფორ­მა­ცია. ორ ბავ­შვთან ერ­თად ვიმ­გზავ­რე, შე­სა­ბა­მი­სად გა­ნა­ცხა­დი შე­ვავ­სე სამი ადა­მი­ა­ნის კომ­პენ­სა­ცი­ის მო­თხოვ­ნით. ძა­ლი­ან დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა დამ­ჭირ­და, რომ ამ თან­ხის მცი­რე ნა­წი­ლი მა­ინც ჩა­ე­რი­ცხათ. სრუ­ლად ამ დრომ­დე არ მი­მი­ღია კუთ­ვნი­ლი კომ­პენ­სა­ცია. გარ­კვე­უ­ლი ხნის შემ­დეგ კომ­პა­ნი­ას მოვ­თხო­ვე გა­ე­უქ­მე­ბი­ნათ ჩემი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რა­შიც ასი ევ­როს გა­დახ­და მომ­თხო­ვეს. მი­თხრეს, რომ მათ უკვე და­წყე­ბუ­ლი ჰქონ­დათ საქ­მე და ამ თან­ხას გა­წე­უ­ლი სა­მუ­შა­ოს სა­ნაც­ვლოდ ითხოვ­დნენ.

მერე ვთხოვ­დი, მო­ე­ცათ ინ­ფორ­მა­ცია იმის შე­სა­ხებ თუ რა გა­ა­კე­თეს, რა­ზეც არა­ნა­ი­რი პა­სუ­ხი არ მი­მი­ღია. 10 ოქ­ტომ­ბერს მომ­წე­რეს ავი­ა­კომ­პა­ნი­ას­თან საქ­მის მო­გე­ბის შე­სა­ხებ. თუმ­ცა, ისიც აღ­ნიშ­ნეს, რომ თან­ხის ჩა­რიცხ­ვის­თვის 4 კვი­რა დას­ჭირ­დე­ბო­დათ. მას შემ­დეგ დათ­ქმულ დრო­ზე ბევ­რად მეტი გა­ვი­და, თუმ­ცა თან­ხა ისევ არ მი­მი­ღია. ის ნა­წი­ლიც, რაც ჩა­მი­რი­ცხეს იმის შე­დე­გია, რომ პო­ლი­ცი­ა­ში გან­ვა­ცხა­დე და კომ­პა­ნი­ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი საბა მიგ­რი­ა­უ­ლი გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში და­ი­ბა­რეს" - გვი­თხრა ლიკა ნუ­ცუ­ბი­ძემ და დას­ძი­ნა, რომ "მოგ­ზა­ურ­თა კლუბ­ში" ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რო­მელ­თაც მა­სა­ვით მო­ექ­ცნენ და კომ­პა­ნი­ას არა­ერ­თი მგზავ­რის ნაც­ვლად აქვს "ვი­ზე­ა­რის­გან" თან­ხა აღე­ბუ­ლი.

კომ­პენ­სა­ცი­ის ამომ­ღებ კომ­პა­ნი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მსგავ­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს კი­დევ ერთ მგზავრს, ნა­ნუ­კა ხა­ჭა­პუ­რი­ძე­საც.

"მარ­ტში მივფრი­ნავ­დი ქუ­თა­ი­სის აე­რო­პორ­ტი­დან, მაგ­რამ "ვი­ზე­არ­მა" და­აგ­ვი­ა­ნა რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თით. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, საბა მიგ­რი­ა­უ­ლის პოს­ტი­დან გა­ვი­გე, რომ ანა­ლო­გი­უ­რი შემ­თხვე­ვე­ბი­სას მგზავრს კომ­პენ­სა­ცი­ის მო­თხოვ­ნის უფ­ლე­ბა აქვს. რად­გან ჩავ­თვა­ლე, რომ პირ­და­პირ ავი­ა­კომ­პა­ნი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­მი­ჭირ­დე­ბო­და, მივ­მარ­თე სწო­რედ სა­ბას კომ­პა­ნია flyback.ge-ს.

5 ოქ­ტომ­ბერს მი­ვი­ღე ელექტრო­ნუ­ლი ფოს­ტა, სა­დაც ეწე­რა, რომ "ვი­ზე­არ­მა" თან­ხა ჩა­უ­რი­ცხა კომ­პა­ნი­ას და თან­ხის ჩემს ან­გა­რიშ­ზე ჩა­სა­რი­ცხად მთხო­ვეს რეკ­ვი­ზი­ტე­ბი. რა თქმა უნდა, გა­და­ვუგ­ზავ­ნე და ცოტა ხან­ში მი­პა­სუ­ხეს რომ თან­ხის გად­მოგ­ზავ­ნა მოხ­დე­ბო­და ოთხ კვი­რა­ში. მას შემ­დეგ ოთხი კვი­რაც გა­ვი­და და მალე ორი თვეც შეს­რულ­დე­ბა, თუმ­ცა თან­ხა ამ დრომ­დე არ ჩა­უ­რი­ცხავთ. აქვე მინ­და ვთქვა ისიც, რომ ოთხი ადა­მი­ა­ნის გა­ნა­ცხა­დი გვქონ­და შევ­სე­ბუ­ლი და აქე­დან ერთს სრუ­ლად ჩა­ე­რი­ცხა, ერთს 30 ევრო და­აკ­ლდა. ორი კი ამ დრომ­დე უშე­დე­გოდ ვე­ლო­დე­ბით კომ­პენ­სა­ცი­ას" - გვი­თხრა ნა­ნუ­კა ხა­ჭა­პუ­რი­ძემ.

AMBEBI.GE მგზავ­რე­ბის პრე­ტენ­ზი­ე­ბის მოს­მე­ნის შემ­დეგ, flyback.ge-ს და­უ­კავ­შირ­და. კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა, საბა მიგ­რი­ა­ულ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ თან­ხე­ბის ჩა­რი­ცხვის დაგ­ვი­ა­ნე­ბა მათი პრობ­ლე­მა არ ყო­ფი­ლა და გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყო სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­და­რი­ცხვე­ბის კომ­პა­ნია TrasnfeeWise-ით.

"როცა ერ­თდრო­უ­ლად დიდი ოდე­ნო­ბის კომ­პენ­სა­ცი­ე­ბი გა­იგ­ზავ­ნა, მოხ­და სის­ტე­მუ­რი ხარ­ვე­ზი და ამი­ტომ კომ­პენ­სა­ცი­ე­ბის მხო­ლოდ ნა­წი­ლი ჩა­ი­რი­ცხა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ან­გა­რიშ­ზე. ხოლო მას შემ­დეგ, რაც გა­მოს­წორ­და ხარ­ვე­ზი, ანუ 29 ნო­ემ­ბერს, და­ი­წყო თან­ხის გაგ­ზავ­ნა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ან­გა­რიშ­ზე და ეტა­პობ­რი­ვად ყვე­ლა მომ­ხმა­რე­ბე­ლი იღებს კომ­პენ­სა­ცი­ას. მათ გარ­კვე­ულ ნა­წილს ჯერ კი­დევ არ მი­უ­ღია კომ­პენ­სა­ცია, თუმ­ცა უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში მათ ან­გა­რი­შებ­ზეც აი­სა­ხე­ბა კუთ­ვნი­ლი თან­ხა.

რაც შე­ე­ხე­ბა იმას, რომ თან­ხა ნაკ­ლე­ბი ჩა­ი­რი­ცხა, ეს არ წარ­მო­ად­გენს სი­მარ­თლეს. ჩვე­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ფა­სუ­რია კომ­პენ­სა­ცი­ის 25%, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ კომ­პენ­სა­ცი­ის მი­ღე­ბის შემ­დეგ აკ­ლდე­ბა თან­ხას. ხოლო მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა მი­ი­ღეს კომ­პენ­სა­ცი­ის ზუს­ტად 75%. ამას თა­ვის­თა­ვად და­აკ­ლდა ტრან­ზაქ­ცი­ის სა­კო­მი­სიო, რო­მე­ლიც ჩვენ­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად ხდე­ბა" - გა­ნა­ცხა­და საბა მიგ­რი­ა­ულ­მა.

ჩვენ TrasnfeeWise-საც მივ­წე­რეთ აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუმ­ცა სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­და­რი­ცხვე­ბის კომ­პა­ნი­ა­ში ხარ­ვე­ზის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას არ ადას­ტუ­რე­ბენ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ამ არ­გუ­მენ­ტის სა­პა­სუ­ხოდ, საბა მიგ­რი­ა­ულ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ხარ­ვე­ზი ჰქონ­და მათ ან­გა­რიშს TrasnfeeWise-ს სის­ტე­მა­ში და არა მთელ პლატ­ფორ­მას.

ამას­თან, მი­სი­ვე ფე­ის­ბუქ-პოს­ტი­დან ირ­კვე­ვა, რომ შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბის გამო, კომ­პა­ნია მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ნაც­ვლოდ, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­გან 25-ის ნაც­ვლად 15%-ს აი­ღებს. თუმ­ცა მო­ტყუ­ე­ბუ­ლი მგზავ­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ flyback.ge-მა არც ეს პი­რო­ბა შე­ას­რუ­ლა. განაგრძეთ კითხვა