„ნენსკრა ჰიდრო“ ჭუბერში წყალდიდობისას დაზიანებული გზის რეაბილიტაციას წლის ბოლომდე დაასრულებს

მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ჭუ­ბერ­ში ნენ­სკრას ჰიდ­რო­ე­ლექტრო­სად­გუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბის­თვის მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს.ამ­ჟა­მად ად­გილ­ზე 20-მდე ერ­თე­უ­ლი მძი­მე ტექ­ნი­კაა მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი. 5 ივ­ლი­სის სტი­ქი­ით და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი გზის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია 2018 წლის ბო­ლომ­დე დას­რულ­დე­ბა. შე­დე­გად ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას გა­და­ად­გი­ლე­ბა გა­უდ­ვილ­დე­ბა, სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნია კი კაშხლის სამ­შე­ნებ­ლო ტე­რი­ა­ტო­რი­ა­ზე მი­ი­ღებს წვდო­მას.

მო­სამ­ზა­და­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის მომ­დევ­ნო ეტა­პი მდი­ნა­რე ნენ­სკრა­ზე 3 ხი­დის მშე­ნებ­ლო­ბა იქ­ნე­ბა.

სა­მუ­შა­ო­ებს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ სუბკონ­ტრაქ­ტო­რი კომ­პა­ნია „ქარ­თუ­ლი სამ­შე­ნებ­ლო კონ­სორ­ცი­უ­მი“ ახორ­ცი­ე­ლებს.

პრო­ექ­ტის მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ნენ­სკრა­სა და ნაკ­რას ხე­ო­ბებ­ში ხი­დე­ბი­სა და გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა-რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ას, სამ­შე­ნებ­ლო ბა­ნა­კე­ბი­სა და ელექტრო­გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბას მო­ი­ცავს, 2019 წლის ბო­ლოს დას­რულ­დე­ბა.