„ნენსკრა ჰიდრომ“ მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტის განხორციელება დაიწყო

ნენ­სკრა ჰე­სის საპ­რო­ექ­ტო კომ­პა­ნი­ამ, სს „ნენ­სკრა ჰიდ­რომ“ მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ­ლებ­ში ჭუ­ბერ­სა და ნაკ­რა­ში მი­წის რე­გის­ტრა­ცი­ის მხარ­და­ჭე­რის პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­ი­წყო.

პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც სო­ცი­ა­ლურ ხა­სი­ათს ატა­რებს, ად­გი­ლობ­რი­ვი მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის შე­ფა­სე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მჭიდ­რო ჩარ­თუ­ლო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. მის ფარ­გლებ­ში კომ­პა­ნია ჭუ­ბე­რი­სა და ნაკ­რას ყვე­ლა სა­ო­ჯა­ხო მე­ურ­ნე­ო­ბას მათ სა­კუთ­რე­ბა­ში ან/და სარ­გებ­ლო­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი მი­წის ნაკ­ვე­თე­ბის სა­კა­დას­ტრო აზომ­ვი­თი ნა­ხა­ზის მომ­ზა­დე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას სთა­ვა­ზობს.

სს „ნენ­სკრა ჰიდ­რო“ 400-მდე ოჯახს გა­უ­წევს დახ­მა­რე­ბას, მი­წის ნაკ­ვე­თე­ბის ჯა­მუ­რი ფარ­თი კი 450 ჰა-ს აღ­წევს. ნაკ­ვე­თე­ბის აგეგ­მვის, აზომ­ვის, სა­კა­დას­ტრო აზომ­ვი­თი ნა­ხა­ზის მომ­ზა­დე­ბი­სა და მი­წის რე­გის­ტრა­ცი­ის პრო­ცე­დუ­რე­ბის შე­სა­ხებ კონ­სულ­ტა­ცი­ის ხარ­ჯებს „ნენ­სკრა ჰიდ­რო“ სრუ­ლად და­ფა­რავს.

„მი­წის რე­გის­ტრა­ცი­ის მხარ­და­ჭე­რის პრო­ექ­ტი სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ფარ­გლებ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. მისი მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაა, ხელი შე­უ­წყოს ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი მი­წის ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­რე­გის­ტრი­რე­ბა ჭუ­ბე­რი­სა და ნაკ­რას მა­ცხოვ­რებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემთ, გა­ნა­ვი­თა­რონ სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ბიზ­ნე­სი ან სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის სას­ტუმ­რო­ე­ბი“, - აღ­ნიშ­ნავს სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ ოპე­რა­ცი­ე­ბის მარ­თვის დი­რექ­ტო­რი თე­ი­მუ­რაზ კო­პა­ძე.