„ვენდის“ ამერიკული რესტორანი „გალერეა თბილისში“ გაიხსნა

"ვენ­დის“ ამე­რი­კუ­ლი რეს­ტორ­ნე­ბის ქსე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ვი­თა­რე­ბას გა­ნაგ­რძობს და მო­რიგ რეს­ტო­რანს სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრ „გა­ლე­რეა თბი­ლის­ში“ ხსნის.

„ვენ­დი“ „გა­ლე­რეა თბი­ლის­ში“ სტუმ­რებს ახა­ლი ფორ­მა­ტით უმას­პინ­ძლებს. ერ­თგულ მომ­ხმა­რე­ბელს „ვენ­დის“ რეს­ტორ­ნი­სა და “ვენ­დის” კა­ფის ტრა­დი­ცი­ულ მე­ნი­უს­თან ერ­თად, ნამ­დვი­ლი, მხო­ლოდ იტა­ლი­უ­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი პი­ცე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბაც შე­ეძ­ლე­ბათ.

„ვი­სოლ ჯგუფ­მა“ პი­ცე­რი­ე­ბის ქსე­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ მიმ­დი­ნა­რე წლის და­სა­წყის­ში გა­ნა­ცხა­და და სა­წყის ეტაპ­ზე პი­ცის კუ­თხე­ე­ბის ინ­ტეგ­რი­რე­ბა „ვენ­დის“ ამე­რი­კულ რეს­ტორ­ნებ­ში და­ი­წყო, თუმ­ცა, რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში აცხა­დე­ბენ, „ვენ­დის“ პი­ცის რეს­ტორ­ნე­ბი ცალ­კე მდგომ ქსე­ლა­დაც გან­ვი­თარ­დე­ბა.

„გა­ლე­რეა თბი­ლის­ში“ "ვენ­დის" რეს­ტორ­ნის ოფი­ცი­ა­ლურ გახ­სნას “ვენ­დის“ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი რა­ჯე­ევ სა­ბარ­ვალ რა­ჯი­ვი, "ვენ­დის" სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ო­პე­რა­ციო დი­რექ­ტო­რი გა­ბორ ჰა­ვა­რი და კომ­პა­ნი­ის ად­გი­ლობ­რი­ვი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­ეს­წრნენ.

"ჩვე­ნი და "ვი­სოლ ჯგუ­ფის" პარტნი­ო­რო­ბა ძა­ლი­ან წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა, რის შე­დე­გა­დაც, დღეს "ვენ­დის" მე-11 რეს­ტო­რა­ნი გავ­ხსე­ნით. ჩვენ­თან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი არის უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის, ახა­ლი და რაც მთა­ვა­რია, ქარ­თუ­ლი. ჩვენ ყო­ველ­თვის ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ვართ მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე, რის­თვი­საც "ვენ­დის" ჯგუ­ფი ბევ­რს მუ­შა­ობს." - აღ­ნიშ­ნა რა­ჯე­ევ სა­ბარ­ვალ რა­ჯივ­მა.

"სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქსე­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან და­სა­ხუ­ლი ამ­ბი­ცი­უ­რი გეგ­მე­ბით ჩვენ შევ­ძე­ლით, რომ გაგ­ვე­ზი­ა­რე­ბი­ნა სა­ერ­თა­შო­რი­სო "ვენ­დის­თან" ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი - საკ­ვე­ბის უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხი, მისი უსაფრ­თხო­ე­ბა, მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­მორ­ჩე­უ­ლი სტან­დარ­ტი და კორ­პო­რა­ცი­უ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი. ჩვენ მუდ­მი­ვად ვცდი­ლობთ შე­ვას­რუ­ლოთ და­ნა­პი­რე­ბი - "ხა­რის­ხი ჩვე­ნი რე­ცეპ­ტია" და თბი­ლი­სის გულ­ში, „გა­ლე­რეა თბი­ლის­ში“ გახ­სნი­ლი ახა­ლი ფორ­მა­ტის ვენ­დის რეს­ტო­რან­ში მას­პინ­ძლო­ბით გა­ვაკ­ვირ­ვებთ რო­გორც ჩვენს ერ­თგულ მომ­ხმა­რებ­ლებს, ისე ტუ­რის­ტებს. მო­ხა­რუ­ლი ვართ, რომ „ვენ­დის“ სა­ერ­თა­შო­რი­სო დე­ლე­გა­ცი­აც ჩვენ­თან ერ­თად იზი­ა­რებს ბრენ­დის წარ­მა­ტე­ბას ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე", გა­ნა­ცხა­და "ვენ­დის" გე­ნე­რა­ლურ­მა დი­რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი მშვილ­და­ძემ.

”ვენ­დის“ ახალ რეს­ტო­რან­ში 20 ადა­მი­ა­ნი და­საქმდა. დღეს­დღე­ო­ბით უკვე „ვენ­დის“ 11 რეს­ტო­რა­ნი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში “ვენ­დის" ამე­რი­კუ­ლი რეს­ტორ­ნე­ბის ქსე­ლის გან­ვი­თა­რე­ბა 2013 წელს და­ი­წყო. „მეტი ქარ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვის ფარ­გლებ­ში კი უკვე 2 წე­ლია ამე­რი­კუ­ლი რეს­ტორ­ნე­ბის ქსელ­მა „ვენ­დიმ“ პრო­დუქ­ცი­ის იმ­პორ­ტი ქარ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბით ჩა­ა­ნაც­ვლა და მომ­ხმა­რე­ბელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში დამ­ზა­დე­ბულ ყო­ველ­დღი­უ­რად ახალ, მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის სა­ქონ­ლი­სა და ფრინ­ვე­ლის ხორცს, ბურ­გე­რის პურ­სა და სხვა სთა­ვა­ზობს.

(R)