„ნენსკრა ჰიდრო“ სვანეთში მძიმე ტექნიკის ოპერატორების მომზადების პროგრამას ახორციელებს

ნენ­სკრა ჰე­სის საპ­რო­ექ­ტო კომ­პა­ნი­ამ, სს „ნენ­სკრა ჰიდ­რომ“ მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ­ლე­ბის ჭუ­ბე­რი­სა და ნაკ­რას მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის მძი­მე ტექ­ნი­კის ოპე­რა­ტო­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­ი­წყო.

პირ­ველ ეტაპ­ზე კომ­პა­ნია 60 ადა­მი­ა­ნის მომ­ზა­დე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს. პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მა­ღა­ლი დო­ნის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად „ნენ­სკრა ჰიდ­რომ“ შე­სა­ბა­მი­სი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა სსიპ კო­ლეჯ „სპექტრთან“ გა­ა­ფორ­მა.

პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში კო­ლეჯ „სპექტრის“ პე­და­გო­გე­ბი თვითმცლე­ლის, ექ­სკა­ვა­ტო­რის, გრე­ი­დე­რი­სა და სატ­ვირ­თვე­ლის ოპე­რა­ტო­რებს მო­ამ­ზა­დე­ბენ.

კურ­სის თე­ო­რი­უ­ლი ნა­წი­ლი სოფ­ლებ­ში ჭუ­ბერ­სა და ნაკ­რა­ში ჩა­ტარ­დე­ბა, ხოლო პრაქ­ტი­კულ კურსს პროგ­რა­მის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რე­ბი თბი­ლის­ში გა­ივ­ლი­ან. ტრე­ნინგ-კურ­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა ხარჯს კომ­პა­ნია სს „ნენ­სკრა ჰიდ­რო“ სრუ­ლად და­ფა­რავს.

„ნენ­სკრას ჰიდ­რო­ე­ლექტრო­სად­გუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბის აქ­ტი­ურ ფა­ზა­ში შეს­ვლი­სას 1000-ზე მეტი სა­მუ­შაო ად­გი­ლი შე­იქ­მნე­ბა, პრი­ო­რი­ტე­ტი კი ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას მი­ე­ნი­ჭე­ბა. იმი­სათ­ვის, რომ ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­შა­ხე­ლის კვა­ლი­ფი­კა­ცია შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მო­ვი­დეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო მშე­ნე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის სტან­დარ­ტებ­თან, “ნენ­სკრა ჰიდ­რომ” მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, ხელი შე­უ­წყოს ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას პრო­ფე­სი­ულ გა­დამ­ზა­დე­ბა­ში და და­ა­ფი­ნან­სოს მძი­მე ტექ­ნი­კის იმ სა­ხე­ო­ბე­ბის ოპე­რა­ტორ­თა ტრე­ნინგ-კურ­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც ნენ­სკა ჰე­სის მშე­ნებ­ლო­ბი­სას ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი იქ­ნე­ბა. ამას­თან, ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, არა მარ­ტო მომ­ზად­დეს ნენ­სკრა ჰე­სის მშე­ნებ­ლო­ბის­თვის სა­ჭი­რო კად­რე­ბი, არა­მედ, პირ­ველ რიგ­ში, ხელი შე­ვუ­წყოთ ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას, და­საქ­მე­ბის ბა­ზარ­ზე მე­ტად კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი გახ­დეს“, - გა­ნა­ცხა­და სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ ოპე­რა­ცი­ე­ბის მარ­თვის დი­რექ­ტორ­მა თე­ი­მუ­რაზ კო­პა­ძემ.