ბინა ბათუმში- შემოსავლის ახალი წყარო და ბიზნესი, რომელიც ბანკის დახმარების გარეშე შეგვიძლია, დავიწყოთ

ტუ­რიზ­მის სექ­ტო­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მზარდ სექ­ტო­რა­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი, ამა­ზე მე­ტყვე­ლებს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბიც. მა­გა­ლი­თად 2018 წელს ტუ­რის­ტებ­მა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში 7,917.5 მი­ლი­ო­ნი ლარი და­ხარ­ჯეს. მათ­გან ყვე­ლა­ზე დიდ თან­ხას ვი­ზი­ტო­რე­ბი ხარ­ჯავ­დნენ გან­თავ­სე­ბა­სა და საკ­ვებ­ში. გა­სულ წელს ტუ­რის­ტე­ბის მიერ და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხი­დან 1,854.5 მი­ლი­ო­ნი ლარი სწო­რედ გან­თავ­სე­ბა­ზე მო­დის. არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ აქ სა­უ­ბა­რია მხო­ლოდ უცხო­ე­ლი ვი­ზი­ტო­რე­ბის მიერ და­ხარ­ჯულ ფულ­ზე. ამას და­ე­მა­ტე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი ტუ­რის­ტე­ბის მიერ და­ხარ­ჯუ­ლი ფუ­ლიც, რო­მელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა არც ისე მცი­რეა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ტუ­რის­ტულ სე­ზონ­ზე ტუ­რის­ტულ ქა­ლა­ქებ­ში.

ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმა­ზე მე­ტყვე­ლებს, რომ თუ ადა­მი­ანს ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა სურს, ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლი სწო­რედ ეს სექ­ტო­რია. ამ სექ­ტორ­ში ყვე­ლა­ზე გრძელ­ვა­დი­ა­ნი და მარ­ტი­ვად და­სა­წყე­ბი არის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბიზ­ნე­სი, უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად კი ბი­ნე­ბის ტუ­რის­ტებ­ზე მი­ქი­რა­ვე­ბის ბიზ­ნე­სი. ამ ბიზ­ნე­სის და­სა­წყე­ბად სა­ჭი­როა მხო­ლოდ ფლობ­დეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას - ბი­ნას, რო­მელ­შიც არ ცხოვ­რობთ.

ერთი შე­ხედ­ვით ბი­ნის შე­ძე­ნა რთუ­ლია, მო­სახ­ლე­ო­ბის აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ბი­ნას რო­გორც წესი ბან­კე­ბის დახ­მა­რე­ბით ყი­დუ­ლობს, რაც შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, სა­ერ­თო ჯამ­ში ორ­მა­გი ხარ­ჯია. ამას ისიც ემა­ტე­ბა რომ 1 იან­ვრი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი ამოქ­მედ­და, რაც სეს­ხე­ბის აღე­ბის პრო­ცესს კი­დევ უფრო არ­თუ­ლებს. ცვლი­ლე­ბე­ბის თა­ნახ­მად სეს­ხის მი­სა­ღე­ბად აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი გამ­კაცრ­და. აქ ალ­ბათ თქვენ სურ­ვი­ლი გიჩ­ნდე­ბათ შე­წყვი­ტოთ ამ სტა­ტი­ის კი­თხვა, თუმ­ცა, გირ­ჩევთ ასე არ მო­იქ­ცეთ, ვი­ნა­ი­დან სწო­რედ ახლა მო­გიყ­ვე­ბით თუ რო­გორ შეგ­ვიძ­ლია წი­ნას­წარ მცი­რე და­ნა­ხარ­ჯე­ბით ვი­შო­ვოთ ფული სტა­ბი­ლუ­რად...

მო­დით გა­ვი­ა­როთ ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ:

1. თავ­და­პირ­ვე­ლად ავირ­ჩი­ოთ ქა­ლა­ქი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­დაც ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლია ტუ­რის­ტე­ბის­თვის ბი­ნის მი­ქი­რა­ვე­ბა. ეს აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს ტუ­რის­ტე­ბით მდი­და­რი ქა­ლა­ქი. ოფი­ცი­ა­ლურ სტა­ტის­ტი­კას თუ გა­დავ­ხე­დავთ, ვნა­ხავთ, რომ რე­გი­ო­ნე­ბის მი­ხედ­ვით, ყვე­ლა­ზე მეტი ტუ­რის­ტი თბი­ლისს სტუმ­რობს, გა­სულ წელს დე­და­ქა­ლაქს 3 020 000 ტუ­რის­ტი ეწ­ვია, მას მოჰ­ყვე­ბა აჭა­რა 1 754 000 ტუ­რის­ტით, რაც გა­სულ წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მო­სუ­ლი ტუ­რის­ტე­ბის 20.6 %-ია. იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე რომ თბი­ლის­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი გან­თავ­სე­ბის ად­გი­ლია, და­წყე­ბუ­ლი მა­ღა­ლი დო­ნის სას­ტუმ­რო­ე­ბით, დას­რუ­ლე­ბუ­ლი ია­ფ­ფა­სი­ა­ნი ჰოს­ტე­ლე­ბით, კონ­კუ­რენ­ცია გა­ცი­ლე­ბით დი­დია. ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლია ბი­ნის ყიდ­ვა გა­ქი­რა­ვე­ბის მიზ­ნით აჭა­რა­ში, კონ­კრე­ტუ­ლად კი ბა­თუმ­შია.

2. ქა­ლა­ქი უკვე შე­ვარ­ჩი­ეთ. ახლა სა­ჭი­როა შე­ვარ­ჩი­ოთ ბინა, რო­მელ­საც ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რელ ფა­სად ვი­ყი­დით და თან ზღვის სა­ნა­პი­როს­თან ახ­ლოს, რათა შემ­დეგ მისი შე­და­რე­ბით ძვი­რად გა­ქი­რა­ვე­ბა შევ­ძლოთ. ვი­ცით, რომ ბა­თუმ­ში მშე­ნებ­ლო­ბის ბუ­მია, თუმ­ცა, სა­ჭი­როა სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნი გა­ვა­კე­თოთ, რათა მაქ­სი­მა­ლუ­რად მცი­რე და­ნა­ხარ­ჯე­ბით ვი­ყი­დოთ ბინა. ამ მხრივ შე­სა­ნიშ­ნავ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა Terrassa Group • ტე­რა­სა ჯგუ­ფი. იგი მომ­ხმა­რე­ბელს ბი­ნას თა­ვა­ზობს პირ­ვე­ლა­დი შე­ნა­ტა­ნის გა­რე­შე 3-წლი­ა­ნი უპ­რო­ცენ­ტო შიდა გან­ვა­დე­ბით. აპარ­ტო­ტე­ლის ტი­პის კომ­პლექსში ყო­ველ­თვი­უ­რად მო­გი­წევთ მხო­ლოდ 1390 ლა­რის გა­დახ­და. 3 წე­ლი­წად­ში გა­მო­დის რომ 36-ჯერ უნდა გა­და­ვი­ხა­დოთ 1390 ლარი, რაც ჯამ­ში 50 040 ლა­რია. თუ შე­ვი­ძენთ და­ახ­ლო­ე­ბით 35 კვ.მ ფარ­თო­ბის ბი­ნას ამ პი­რო­ბით, გა­მო­დის რომ და­ახ­ლო­ე­ბით სამ წე­ლი­წად­ში ჩვენ გვექ­ნე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა ბა­თუმ­ში, ზღვი­დან 300 მეტრში. თან არ და­გა­ვი­წყდეთ ბან­კის ჩა­რე­ვის გა­რე­შე და ყო­ველ­გვა­რი პრო­ცენ­ტე­ბი­სა და ზედ­მე­ტი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის გა­რე­შე.

3. ამ­გვა­რად, ბინა ვი­ყი­დეთ. ახლა სა­ჭი­როა გა­ვერ­კვეთ, რო­გორ უნდა მო­ვიქ­ცეთ რომ იგი ბიზ­ნე­სად ვაქ­ცი­ოთ? ეს არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, ვი­ნა­ი­დან ზა­ფხულ­ში ძა­ლი­ან იზ­რდე­ბა მო­თხოვ­ნა ბი­ნებ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით უცხო­ე­ლე­ბის მხრი­დან. თუ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის გა­ქი­რა­ვე­ბის უცხო­ურ და ქარ­თულ ვებგ­ვერ­დებ­ზე თქვენს ბი­ნას გა­ნა­თავ­სებთ, მის ბიზ­ნე­სად ქცე­ვას დის­ტან­ცი­უ­რა­დაც კი შეძ­ლებთ. ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში ბა­თუმ­ში ახალ­გა­რე­მონ­ტე­ბუ­ლი, ყვე­ლა­ნა­ი­რი კომ­ფორ­ტით აღ­ჭურ­ვი­ლი ბი­ნის ერთი ღა­მით გა­ქი­რა­ვე­ბის ფასი და­ახ­ლო­ე­ბით 50-დან 100 დო­ლა­რამ­დე მერ­ყე­ობს, გა­აჩ­ნია პე­რი­ოდს და ღა­მე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას. მხო­ლოდ სამი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ღა­მე­ში მი­ნი­მუმ 50 დო­ლა­რი რომ ვი­ან­გა­რი­შოთ, გა­მო­დის რომ აქ­ტი­ურ ტუ­რის­ტულ სე­ზონ­ზე თქვენ და­ახ­ლო­ე­ბით 12 000 ლარს იშო­ვით, რაც იმას ნიშ­ნავს რომ თქვენ ბი­ნის შიდა გან­ვა­დე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბით 8 თვის გა­და­სა­ხადს გა­და­იხ­დით მხო­ლოდ სამ თვე­ში. აღა­რა­ფე­რი რომ ვთქვათ იმა­ზე, რომ ბა­თუმ­ში ბი­ნის გა­ქი­რა­ვე­ბა სხვა სე­ზო­ნებ­ზეც ძა­ლი­ან მომ­გე­ბი­ა­ნია, ვი­ნა­ი­დან ბა­თუ­მი არ არის ქა­ლა­ქი, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ ზა­ფხუ­ლის სე­ზონ­ზე აქ­ტი­ურ­დე­ბა და შემ­დეგ იძი­ნებს.

გეგ­მა, თუ რო­გორ და­ვი­წყოთ სტა­ბი­ლუ­რი ბიზ­ნე­სი მარ­ტი­ვად, ნაკ­ლე­ბი და­ნა­ხარ­ჯე­ბით, უკვე გვაქვს. ახლა დროა უკვე მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე ვი­ფიქ­როთ.

(R)