პირველი აგვისტოდან სურსათის ეტიკეტზე ტერმინების - "ორგანული" "ეკო", "ბიო" გამოყენება იკრძალება

პირველი აგვისტოდან ძალაში შედის "ბიოწარმოების შესახებ" საქართველოს მთავრობის No198 დადგენილება.

სურსათის ეროვნული სააგენტო ბიზნესოპერატორებს შეახსენებს, რომ აღნიშნული დადგენილების თანახმად, დაუშვებელია ტერმინების "ბიო", "ეკო", "ორგანული" გამოყენება იმ სურსათის/ცხოველის საკვების ეტიკეტზე/ნიშანდებაზე, რეკლამასა და კომერციულ დოკუმენტში, რომელიც შეიცავს ან მიღებულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან და რომლის წარმოება არ ხდება ბიოწარმოების წესების შესაბამისად.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით,"ბიოწარმოების შესახებ" წესების მიზანია ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ხელშეწყობა, გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების ეფექტური გამოყენება, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; ასევე იმ მეწარმის დაცვა, რომელიც ამ წესების შესაბამისად აწარმოებს ბიოპროდუქტს (ან ისეთ პროდუქტს, რომლის ეტიკეტზე/ნიშანდებაში გამოყენებულია სიტყვათა ნებისმიერი კომბინაცია -"ორგანული", "ეკო", "ბიო"), რათა სხვა პროდუქტს არ მიენიჭოს ბიოპროდუქტის სტატუსი.

"ბიოპროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით, პროდუქციის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით ან/და საერთაშორისოდ აღიარებულ მოთხოვნებს. წესები ვრცელდება ბიოპროდუქტზე, რომელიც განთავსებულია ბაზარზე ან გამიზნულია ბაზარზე გასატანად და რომლის წარმოებისა და დისტრიბუციის პირობები, ინსპექტირებისა და სერტიფიკაციის პროცედურები შეესაბამება ამ წესებით დადგენილ მოთხოვნებს. ესენია: სურსათად განკუთვნილი პირველადი წარმოების პროდუქტი, ცხოველის საკვები და პირველადი პროდუქტის გადამუშავებით/დამზადებით მიღებული სურსათი, მათ შორის, ღვინო; ცხოველის საკვები; საფუარი, რომელიც გამოიყენება სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოებაში. ეს წესები არ ვრცელდება პირადი და ოჯახური მოხმარებისათვის განკუთვნილ ბიოპროდუქტის წარმოებაზე", - აცხადებენ სააგენტოში.

სურსათის ეროვნული სააგენტო შეახსენებს ბიზნესოპერატორებს, რომ სათანადო სერტიფიკატის უქონლობის შემთხვევაში, ტერმინების - "ორგანული", "ეკო", "ბიო" გამოყენება წარმოადგენს ეტიკეტირების წესის დარღვევას, რაც პირველი აგვისტოდან გამოიწვევს მათ პასუხისმგებლობას და დაჯარიმებას პირველ ეტაპზე 400 ლარით, ხოლო ერთი წლის განმავლობაში იმავე პირის მიერ დარღვევის გამეორების შემთხვევაში - 1200 ლარით.

სააგენტოში განმარტავენ, რომ აღნიშნული დადგენილების მიღება განაპირობებს მომხმარებელთა მაქსიმალურ ინფორმირებას, ქართული პროდუქციის ექსპორტის მნიშვნელოვან ზრდას, ბიოპროდუქციის მწარმოებელ ფერმერს კი მეტი შემოსავლის მიღების საშუალებას მისცემს.