„საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტი, რომელმაც იაპონელებს ქართული ღვინო და მისი დაყენების მეთოდი შეაყვარა

„მხო­ლოდ წარ­სუ­ლის ცოდ­ნით და­უ­ცავს ყო­ველს ერს თა­ვი­სი ეროვ­ნე­ბა, თა­ვი­სი არ­სე­ბო­ბა, თა­ვი­სი ვი­ნა­ო­ბა”, - წერ­და მე-19 სა­უ­კუ­ნის უდი­დე­სი სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე ილია. მარ­თლაც, სა­კუ­თა­რი ვი­ნა­ო­ბის დაც­ვა ეროვ­ნუ­ლი კულ­ტუ­რის, სა­გან­ძუ­რის, ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგ­ლე­ბი­სა თუ ენის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­შია.

ამ ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში კი შე­უძ­ლე­ბე­ლია, მო­წი­ნა­ვე ად­გილ­ზე არ მოხ­ვდეს უნი­კა­ლუ­რი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო თა­ვი­სი 8 000 წლი­ა­ნი ის­ტო­რი­ით, რო­მელ­მაც ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა სულ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ Forbes-ის, National Geographic-ის, BBC-სა და სხვა ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი გა­მო­ცე­მე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით მსოფ­ლი­ოს გა­აც­ნო.

ეს ტრა­დი­ცია შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­სა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას სა­ჭი­რო­ებს, რა­საც 2017 წელს ბორ­დო­ში და­წყე­ბუ­ლი გა­მო­ფე­ნე­ბის სე­რი­ით ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ახორ­ცი­ე­ლებს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში წელს, ღვი­ნის სა­ა­გენ­ტომ ია­პო­ნი­ის დე­და­ქა­ლაქ ტო­კი­ო­ში პრო­ექ­ტი „სა­ქარ­თვე­ლო - ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა და ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თვის ღვი­ნოს­თან ერ­თად, ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და სუფ­რის პრე­ზენ­ტა­ცი­აც გა­მარ­თა.

გა­მო­ფე­ნა ია­პო­ნი­ა­ში 2 თვე გრძელ­დე­ბო­და, რომ­ლის დრო­საც სა­რეკ­ლა­მო ბა­ნე­რე­ბი ტო­კი­ოს მეტ­რო­შიც გან­თავ­სდა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მეტ­რო­სად­გუ­რის მეშ­ვე­ო­ბით კი მგზავ­რებს პირ­და­პირ იმ სა­გა­მო­ფე­ნო დარ­ბაზ­შიც შე­ეძ­ლოთ მოხ­ვედ­რა, სა­დაც სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ ყვე­ლა­ფერს შე­ი­ტყობდნენ.

პრო­ექ­ტი „სა­ქარ­თვე­ლო - ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“ ია­პო­ნი­ა­ში ქარ­თუ­ლი სუფ­რის პრე­ზენ­ტა­ცი­ით დას­რულ­და, რო­მელ­საც პო­პუ­ლა­რუ­ლი სუ­მო­ის­ტე­ბი, ტო­ჩი­ნო­ში­ნი და გაგა მარუ უძღვე­ბოდ­ნენ.

ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლის და­ვით ტყე­მა­ლა­ძის თქმით, დას­კვნი­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბა „გა­კუ­ში კა­ი­კა­ნის“ სივ­რცე­ში გა­ი­მარ­თა. მი­სი­ვე თქმით, როცა ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი შე­სა­ბა­მის სივ­რცეს ეძებ­დნენ, „გა­კუ­ში კა­ი­კა­ნი“ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­ზე­ზის გამო შე­არ­ჩი­ეს.

პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებს და ამ სივ­რცის დი­რექ­ტორს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვე­ლო­დე­ბით, ამის სურ­ვი­ლი მათ თა­ვად გა­მოთ­ქვეს, თავ­და­პირ­ვე­ლად კი ჩვენ ერ­თმა­ნეთს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ია­პო­ნი­ის ელჩმა ტა­და­ჰა­რუ უე­ჰა­რამ დაგ­ვა­კავ­ში­რა. მან მი­თხრა, რომ არ­სე­ბობს ხალ­ხი, რო­მელ­თაც უნ­დათ, ამ სივ­რცის და­არ­სე­ბი­დან 100 წლის სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე ქვევრში და­ყე­ნე­ბუ­ლი ღვი­ნო გახ­სნან. ეს გახ­და სა­ბა­ბი, რომ უფრო მე­ტად და­ვინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი­ყა­ვით ამ სივ­რცით, ამ ხალ­ხით“, - აღ­ნიშ­ნა მან.

მას შემ­დეგ, რაც „გა­კუ­ში კა­ი­კა­ნის“ სა­ი­უ­ბი­ლეო ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის და­გე­მოვ­ნე­ბა გა­და­წყდა, ღვი­ნის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ გა­და­წყვი­ტა, მათ სა­ხელ­ზე ღვი­ნო და­ა­ყე­ნოს.

უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, რა შე­დე­გე­ბი მო­ი­ტა­ნა ია­პო­ნი­ა­ში ქარ­თუ­ლი ღვი­ნი­სა და კულ­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ამ, ამის შე­სა­ხებ ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს თავ­ჯმ­დო­მა­რის მო­ად­გი­ლეს და­ვით ტყე­მა­ლა­ძეს დე­ტა­ლუ­რად ვე­სა­უბ­რეთ.

რა იყო პრო­ექტ „სა­ქარ­თვე­ლო - ღვი­ნის სამ­შრობ­ლოს“ მი­ზა­ნი და რა აქ­ტი­ვო­ბე­ბი ჩა­ტარ­და წელს მის ფარ­გლებ­ში?

აპ­რო­ექ­ტის მი­ზა­ნი არის სა­ქარ­თვე­ლოს, რო­გორც ღვი­ნის სამ­შობ­ლოს თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ო­სა და სამ­ყა­რო­ში დამ­კვიდ­რე­ბა, რად­გან ეს ფაქ­ტი უკვე მეც­ნი­ე­რუ­ლად და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია. მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ, ეს არის სა­რეკ­ლა­მო და პიარ-ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რო­მელ­საც თან ახ­ლავს ღვი­ნო და ღვი­ნის რეკ­ლა­მი­რე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ზი­ცი­ო­ნი­რე­ბა იმ კუ­თხით, რომ ვართ სამ­შობ­ლო, კერა, ზო­გა­დად, მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბა-მეღ­ვი­ნე­ო­ბის დარ­გში, ვა­წარ­მო­ებთ ღვი­ნოს და შე­სა­ბა­მი­სად, შემ­დეგ არა ირიბ, არა­მედ რამ­დე­ნი­მე პირ­და­პირ სარ­გე­ბელს ვე­ლო­დე­ბით.

რაც შე­ე­ხე­ბა ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, პირ­ვე­ლი და მთა­ვა­რი არის ის სა­გა­მო­ფე­ნო სივ­რცე, სა­დაც წარ­მოდ­გე­ნი­ლი არ­ტე­ფაქ­ტე­ბი და უნი­კა­ლუ­რი არ­ქე­ო­ლო­გი­უ­რი მა­სა­ლა წარ­მო­ვად­გი­ნეთ, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა მო­პო­ვე­ბუ­ლი. მათ შო­რის, გა­მო­ფე­ნი­ლია ის თი­ხის ნი­მუ­ში. რო­მელ­ზეც მი­აკ­ვლი­ეს მჟა­ვას, რომ­ლი­თაც შემ­დეგ­ში და­დას­ტურ­და, რომ ის ღვი­ნი­სე­უ­ლი წარ­მო­შო­ბის იყო.

ჩვენ მიერ ჩა­ტა­რე­ბულ ყვე­ლა ღო­ნის­ძი­ე­ბას ფაქ­ტობ­რი­ვად, უკუ­გე­ბა აქვს და წარ­მა­ტე­ბუ­ლად შეგ­ვიძ­ლია, ჩავ­თვა­ლოთ. რე­ა­ლუ­რად, გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის შემ­დეგ ვხვდე­ბით სხვა­დას­ხვა სტა­ტი­ას, და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს, რომ­ლე­ბიც კონ­კრე­ტუ­ლად მო­დი­ან და გვი­კავ­შირ­დე­ბი­ან, სა­ელ­ჩო იქ­ნე­ბა თუ სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მეშ­ვე­ო­ბით.

სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის მი­მართ კონ­კრე­ტუ­ლად ია­პო­ნი­ის ბა­ზარ­ზე რო­გო­რი გან­წყო­ბა შე­ი­ნიშ­ნე­ბა?

გვაქვს ციფ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც უკვე მი­ვი­ღეთ და შეგ­ვიძ­ლია, ვთქვათ, რომ ია­პო­ნი­ის ბა­ზარ­ზე არის და­დე­ბი­თი ტენ­დენ­ცია - ბოლო წლე­ბის მან­ძილ­ზე ძა­ლი­ან მო­ი­მა­ტა რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის ფაქ­ტებ­მა, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს ქვე­ყა­ნა ღვი­ნის მოხ­მა­რე­ბით ტრა­დი­ცი­უ­ლი­ არ არის. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, იგი არის საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ქვე­ყა­ნა და აზი­ის ქვეყ­ნებ­ში ბევ­რი ბა­ძავს და სურს, მსგავ­სი სი­ახ­ლე­ე­ბი და­ნერ­გოს, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ღვი­ნის და ღვი­ნის პრო­დუქ­ტე­ბის მხრივ. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ამ მიზ­ნებს ემ­სა­ხუ­რე­ბა და მგო­ნია, რომ ამ ეტაპ­ზე თავი კარ­გად გა­ვარ­თვით. რა თქმა უნდა, ჯერ ნა­ად­რე­ვია რა­ღაც შე­დე­გებ­ზე სა­უ­ბა­რი, ამას დრო გვაჩ­ვე­ნებს, თუნ­დაც 1 წე­ლი­წად­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი.

ძი­რი­თა­დად, ვინ ინ­ტე­რეს­დე­ბო­და ქარ­თუ­ლი ღვი­ნით, ბიზ­ნეს-წრე­ე­ბი თუ რი­გი­თი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი?

უფრო მე­ტად, ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყ­ვნენ დი­პლო­მა­ტი­უ­რი კორ­პუ­სის წევ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ია­პო­ნი­ა­ში არი­ან აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი. გარ­და ამი­სა, გა­მო­ფე­ნა­ზე უფრო მე­ტად მო­დი­ოდ­ნენ ია­პო­ნე­ლე­ბი. მათი სიმ­რავ­ლე შე­ი­ნიშ­ნე­ბო­და ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე.

სა­ქარ­თვე­ლო რომ და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლად ღვი­ნის სამ­შობ­ლოა, ზო­გა­დად, ღვი­ნის ინ­დუსტრი­ა­ში სი­ახ­ლეს წარ­მო­ად­გენს. რამ­დე­ნი­მე წლის წინ ქვევ­რით ღვი­ნის და­ყე­ნე­ბის მე­თოდს იუ­ნეს­კო-მ არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ძეგლის სტა­ტუ­სი მი­ა­ნი­ჭა, შე­სა­ბა­მი­სად, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კო­ზი­რი გახ­და ამ დიდ ინ­დუსტრი­ა­ში.

ია­პო­ნი­ა­ში სხვა­დას­ხვა კუ­თხით ბევ­რი მე­გო­ბა­რი გა­ვი­ჩი­ნეთ სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო სფე­რო­დან: ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, წიგ­ნე­ბის გა­მომ­ცემ­ლე­ბი, თა­ვის­თა­ვად, ღვი­ნის სექ­ტო­რი­სა და ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რაც უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის.

რო­გორ ფიქ­რობთ, აქ­ტი­ვო­ბებ­მა, რაც თქვენ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, რამ­დე­ნად უბიძ­გა დამ­თვა­ლი­ე­რებ­ლებს ქმე­დე­ბის­კენ, რომ ჩა­მო­სუ­ლიყ­ვნენ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში და ად­გილ­ზე გაც­ნო­ბოდ­ნენ სა­ქარ­თვე­ლოს კულ­ტუ­რას, სამ­ზა­რე­უ­ლოს, ღვი­ნოს?

ვფიქ­რობ, რომ საკ­მა­ოდ. ჩვენ წლის ბო­ლოს ჩა­ნიშ­ნუ­ლი ვი­ზი­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას ვე­ლო­დე­ბით. სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკვე 2 ჯგუ­ფი მი­ვი­ღეთ. ერთი იყო ია­პო­ნე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის ჯგუ­ფი ახ­ლა­ხან და ასე­ვე ჩა­მო­ვი­და ია­პო­ნი­ის წამ­ყვა­ნი ტე­ლე­ვი­ზი­ის, NHK-ს გა­დამ­ღე­ბი ჯგუ­ფი. ისი­ნი სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკვე მუ­შა­ო­ბენ. ზუს­ტად ჩვენ მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ფე­ნის შემ­დეგ გახ­და მათ­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ ცნო­ბი­ლი, მო­ვიდ­ნენ, წე­რი­ლე­ბი გა­მო­აგ­ზავ­ნეს, შეგ­ხვდნენ და გა­და­ცე­მის მომ­ზა­დე­ბა და­ი­წყეს.

რო­გო­რია თქვე­ნი სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი საფ­რან­გე­თი­სა და ია­პო­ნი­ის გა­მო­ფე­ნის შემ­დეგ?

ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ფორ­მა­ტი საფ­რან­გე­თის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ია­პო­ნი­ა­ში ცოტა შე­იც­ვა­ლა, რა­თა ს­ხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი გვქო­ნო­და წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. Sony Musical Communications-თან პარტნი­ო­რო­ბით შევ­ძე­ლით და ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ია­პო­ნი­ა­ში ჩა­ტა­რე­ბულ გა­მო­ფე­ნა­ზე ახა­ლი სი­ტყვა ვთქვით. ორი­ვე მხა­რემ ვი­მუ­შა­ვეთ და სა­ბო­ლო­ოდ, კარ­გი შე­დე­გი მი­ვი­ღეთ. ეს არის პა­ტა­რა ჩა­ნა­ხა­ტე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ზე, ღვი­ნის ის­ტო­რი­ა­ზე, წარ­მო­მავ­ლო­ბა­ზე, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს ადა­მი­ა­ნის ჩარ­თუ­ლო­ბას 360 გრა­დუ­სი­ან ვი­დეო ჩვე­ნე­ბა­ში. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ პრო­ექ­ცი­ის მსვლე­ლო­ბის დროს ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია, მი­ვი­დეს, არ შე­ე­ხოს ეკ­რანს და ხე­ლის ჩრდი­ლის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით მას­ზე კონ­კრე­ტუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია გა­მო­ი­ტა­ნოს.

ახლა ჩვე­ნი სა­ელ­ჩო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბით ამე­რი­კის, ჩი­ნე­თი­სა და კო­რე­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვმუ­შა­ობთ, ვი­ნა­ი­დან ვფიქ­რობთ, რომ ესეც უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ბაზ­რე­ბია. ბუ­ნებ­რი­ვია, ჩი­ნეთ­ში ვართ წარ­მოდ­გე­ნი­ლე­ბი და და გვინ­და, ეს პრო­ექ­ტი იქაც ჩა­ვი­ტა­ნოთ. ამე­რი­კის ბა­ზა­რი ხომ ყვე­ლას­თვის სა­ოც­ნე­ბოა და გვინ­და, რომ 2020 წლის­თვის რო­გორც და­სავ­ლეთ, ისე აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ნა­პი­რო­ზე წარვსდგეთ.