„პური გულიანი“ – პირველი ქართული სახაბაზო და სხვა გემრიელი

თბი­ლისს ახა­ლი, სა­ინ­ტე­რე­სო გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი სივ­რცე შე­ე­მა­ტა. ზა­არბრი­უ­კე­ნის მო­ე­დან­ზე, სას­ტუმ­რო MOXY-ს მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, პირ­ვე­ლი ქარ­თუ­ლი სა­ხა­ბა­ზო და სხვა გემ­რი­ე­ლი, - „პური გუ­ლი­ა­ნი“ გა­იხ­სნა.

„პური გუ­ლი­ა­ნი“ უნი­კა­ლუ­რი კონ­ცეფ­ცი­ის მქო­ნე, სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კვე­ბის ობი­ექ­ტია, სპე­ცი­ა­ლუ­რად შექ­მნი­ლი მე­ნი­უ­თა და ინ­ტე­რი­ე­რით, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქის ცენ­ტრა­ლურ ნა­წილ­ში გან­თავ­სდა.

პრო­ექ­ტზე, წამ­ყვა­ნი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო კომ­პა­ნია „ჯი-ემ-თი“ ჯგუ­ფის დაკ­ვე­თით, კვე­ბის სა­კონ­სულ­ტა­ციო ბიზ­ნეს სა­ა­გენ­ტო, „გას­ტრო­ნავტმა“ იმუ­შა­ვა.

გულ­თბი­ლი შეხ­ვედ­რე­ბის ად­გი­ლი, „პური გუ­ლი­ა­ნი“, ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის მქო­ნე სტუმ­რის­თვი­საა გათ­ვლი­ლი სა­უზ­მის, სა­დი­ლი­სა, თუ ვახ­შმი­სათ­ვის.

გუ­ლი­ა­ნი პურ-ფუნ­თუ­შე­უ­ლი, მა­დი­საღ­მძვრე­ლი კერ­ძე­ბი და დე­სერ­ტე­ბი, ქარ­თუ­ლი ხორ­ბლი­თა და სა­ქარ­თვე­ლოს რე­გი­ო­ნე­ბი­დან სე­ზო­ნუ­რად სა­გულ­და­გუ­ლოდ შეკ­რე­ბი­ლი პრო­დუქ­ტე­ბით მზად­დე­ბა, რო­მელ­თაც ახ­ლად­დაფ­ქვი­ლი არო­მა­ტუ­ლი ყა­ვის გემო კი­დევ უფრო პი­კან­ტურ­სა და მიმ­ზიდ­ველს ხდის.

ბრენ­დის, მი­ზა­ნია ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის და­უ­ვი­წყა­რი ემო­ცი­ე­ბი­სა და ის­ტო­რი­ე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა. ღია, ნა­თე­ლი ინ­ტე­რი­ე­რის, სა­ინ­ტე­რე­სო გე­მო­ე­ბი­სა და პერ­სო­ნა­ლის კე­თილ­გან­წყო­ბით, „პური გუ­ლი­ა­ნი“ ახა­ლი ნი­შის - ქარ­თუ­ლი სა­ხა­ბა­ზოს ათ­ვი­სე­ბას აპი­რებს.

„გუ­ლი­ა­ნი“ - ის მთა­ვა­რი ემო­ცი­უ­რი ელე­მენ­ტია, რო­მელ­საც თა­ვად ბრენ­დი ემ­ყა­რე­ბა.

სწო­რედ ამ ემო­ცი­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და კამ­პა­ნია „უბ­რა­ლოდ გუ­ლი­ა­ნი“-ც, რომ­ლი­თაც ბრენ­დი „პური გუ­ლი­ა­ნი“ ბა­ზარ­ზე გა­მოჩ­ნდა. კამ­პა­ნი­ის კონ­ცეფ­ცია კომ­პა­ნია „გას­ტრო­ნავტს“ ეკუთ­ვნო­და და მისი მთა­ვა­რი იდეა, გუ­ლი­ა­ნი სა­ჩუქ­რე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბას გუ­ლის­ხმობ­და. გულ­დას­მით შერ­ჩე­უ­ლი ტკბი­ლე­უ­ლის ყუ­თე­ბი, ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებს ერ­თმა­ნე­თის სა­ხე­ლით გა­ეგ­ზავ­ნათ, რა­მაც სა­სი­ა­მოვ­ნო დაბ­ნე­უ­ლო­ბა გა­მო­იწ­ვია.

ამით ბრენ­დს სურ­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის „უბ­რა­ლოდ გუ­ლი­ა­ნი“, თუნ­დაც უმ­ნიშ­ვნე­ლო სა­ჩუქ­რე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა შე­ეხ­სე­ნე­ბი­ნა და მათ­ში გულ­წრფე­ლი ემო­ცი­ე­ბი გა­მო­ეწ­ვია.

(R)