“რთულია, მაგრამ არა შეუძლებელი” – როგორ შეძლო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ საბანკო რეგულაციების მიუხედავად საკუთარი პოზიციების მყარად შენარჩუნება

სა­ბან­კო რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის რი­ცხვი თით­ქმის, ყო­ველ­თვი­უ­რად მცირ­დე­ბა. კერ­ძოდ, ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ბოლო 6 თვე­ში 16 მისო გა­კოტ­რდა.

რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ამოქ­მე­დე­ბამ­დე ექ­სპერ­ტე­ბი ვა­რა­უ­დობ­დნენ, რომ 2019 წლის­თვის მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად შემ­ცირ­დე­ბო­და და ბა­ზარ­ზე მხო­ლოდ ყვე­ლა­ზე სტა­ბი­ლუ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბი დარ­ჩე­ბოდ­ნენ. სწო­რედ ამ უკა­ნას­კნელ­ში აღ­მოჩ­ნდა კომ­პა­ნია „კრე­დი­ტო­ნი“, რო­მე­ლიც სა­კუ­თარ საქ­მი­ა­ნო­ბას დღემ­დე აქ­ტი­უ­რად აგ­რძე­ლებს.

თუ რო­გორ შეძ­ლო მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ბა­ზარ­ზე პო­ზი­ცი­ე­ბის მყა­რად შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, ამას რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზი აქვს. თუმ­ცა, მათ შო­რის უმ­თავ­რე­სი, სტა­ბი­ლუ­რი, მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სერ­ვი­სი და ამას­თან, კომ­პა­ნი­ის სა­ერ­თა­ში­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბაა.

კომ­პა­ნია “ქრიმ ფი­ნანს ჯორ­ჯია” „კრე­დი­ტო­ნის“ ბრენ­დით სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­ზარ­ზე 2014 წლი­დან ოპე­რი­რებს. ეს არის ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც სრუ­ლად იცავს GDPR-ის (General Data Protection Regulation) სტან­დარ­ტებს, შე­სა­ბა­მი­სად, მომ­ხმა­რებ­ლის პერ­სო­ნა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი 100%-ით და­ცუ­ლია.

“ქრიმ ფი­ნან­სი” წარ­მო­ად­გენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფინ­ტექ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნიც დაკ­რე­დი­ტე­ბის სფე­როს მაქ­სი­მა­ლუ­რი გა­მარ­ტი­ვე­ბა და ავ­ტო­მა­ტი­ზა­ცი­აა. კერ­ძოდ, ალ­გო­რით­მებ­სა და ავ­ტო­მა­ტურ ვე­რი­ფი­კა­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბი­ლი სის­ტე­მა, მომ­ხმა­რებ­ლის შე­ფა­სე­ბას უმოკ­ლეს დრო­ში ახ­დენს; უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის წყა­ლო­ბით კი სეს­ხის მო­თხოვ­ნა და მი­ღე­ბა ყველ­გან და ყო­ველ­თვის არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

Cream Finance წარ­მოდ­გე­ნი­ლია 8 ქვე­ყა­ნა­ში, გა­აჩ­ნია სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა და ზედ­მი­წევ­ნით აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ყვე­ლა ქვეყ­ნის სტან­დარტსა და რე­გუ­ლა­ცი­ებს.

რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში გან­მარ­ტა­ვენ, „კრე­დი­ტო­ნის“ წარ­მა­ტე­ბის ერთ-ერთი სა­ი­დუმ­ლო თი­თო­ე­უ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის აზ­რი­სა და შე­ხე­დუ­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბაა: „მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობთ, ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით ყვე­ლა მომ­ხმა­რებ­ლის მო­თხოვ­ნა და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლოთ. რთუ­ლია, მაგ­რამ არა შე­უძ­ლე­ბე­ლი“,- აცხა­დე­ბენ კომ­პა­ნი­ა­ში.

გარ­და იმი­სა, რომ „კრე­დი­ტონ­ში“ სეს­ხის გამ­ცე­მი დე­პარ­ტა­მენ­ტი მომ­ხმა­რებ­ლის მო­თხოვ­ნებ­ზეა მორ­გე­ბუ­ლი, კომ­პა­ნი­ის პრობ­ლე­მუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სთა­ვა­ზობს მათ სა­სურ­ველ გა­დახ­დის სის­ტე­მას.

„კრე­დი­ტონ­ში“ უმოკ­ლეს დრო­ში შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ 300-დან 10 000 ლა­რამ­დე თან­ხა სამ წლამ­დე ვა­დით - ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი არ აღე­მა­ტე­ბა წლი­ურ 50%-ს. გარ­და ამი­სა, სესხს გა­აჩ­ნია ანუ­ი­ტე­ტუ­რი და­ფარ­ვის გრა­ფი­კი და ასე­ვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია, გა­და­ვა­დე­ბაც, რომ­ლის დრო­საც მომ­ხა­რე­ბე­ლი იხ­დის მხო­ლოდ პრო­ცენტს და და­სა­ფარ ძირს ერთ თვემ­დე ვა­დით ავა­დებს. სეს­ხის მი­სა­ღე­ბად კი, სა­ჭი­როა შე­მო­სავ­ლის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის (ხელ­ფა­სის, იჯა­რა­სა და სხვა­დას­ხვა გზავ­ნი­ლე­ბის ამო­ნა­წე­რი, ცნო­ბა შე­მო­სავ­ლე­ბის სამ­სა­ხუ­რი­დან) კომ­პა­ნი­ის­თვის ელექტრო­ნულ ფორ­მატ­ში, დის­ტან­ცი­უ­რად მი­წო­დე­ბა.

რაც შე­ე­ხე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლებს, კომ­პა­ნია „კრე­დი­ტონ­ში“ მათი რი­ცხვი ყო­ველ­თვი­უ­რად მზარ­დია -„ამ ფაქ­ტის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ვცდი­ლობთ, თი­თო­ე­ულ მომ­ხმა­რე­ბელს მი­ვუდ­გეთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, გა­ნურ­ჩევ­ლად სეს­ხის სტა­ტუ­სი­სა. ჩვენ­თან არ არ­სე­ბო­ბენ ცუდი ან კარ­გი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი, ჩვე­ნი ძი­რი­თა­დი მი­ზა­ნი თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის კარგ Feedback - ს პირ­და­პირპრო­პორ­ცი­უ­ლად უკავ­შირ­დე­ბა“,- აღ­ნიშ­ნა­ვენ „კრე­დი­ტონ­ში“.

იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ Cream Finance-ს გა­აჩ­ნია სა­ერ­თა­სო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა და ზედ­მი­წევ­ნით აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ყვე­ლა ქვეყ­ნის სტან­დარტს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ნა­წი­ლი, კომ­პა­ნი­ის­თვის უცხო არ ყო­ფი­ლა. მსგავ­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა კი „კრე­დი­ტო­ონს“ ბა­ზარ­ზე დარ­ჩე­ნა­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ში და­ეხ­მა­რა.

(R)