ზაზა ფაჩულია "არქის" მეწილე გახდა

ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი კა­ლათ­ბურ­თე­ლი, NBA-ს ორგზის ჩემ­პი­ო­ნი ზაზა ფა­ჩუ­ლია დე­ვე­ლო­პე­რუ­ლი კომ­პა­ნია „არ­ქის“ წი­ლის მფლო­ბე­ლი გახ­და.

ფა­ჩუ­ლი­ას “არ­ქის­თან” მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა აკავ­ში­რებს და მისი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით კომ­პა­ნი­ამ არა­ერ­თი მარ­კე­ტინ­გუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.

21 აგ­ვის­ტოს, კი ზაზა ფა­ჩუ­ლი­ა­სა და “არ­ქის” თა­ნამ­შრომ­ლო­ბამ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფორ­მა შე­ი­ძი­ნა. გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მის მი­ხედ­ვით, ფა­ჩუ­ლი­ამ კომ­პა­ნი­ის წილი იყი­და და ილია წუ­ლა­ი­ას­თან და მენი ბე­ნიშ­თან ერ­თად, „არ­ქის“ თა­ნამ­ფლო­ბე­ლი გახ­და.

„მო­ხა­რუ­ლი ვარ, რომ “არ­ქის” და ჩემი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა ახალ ეტაპ­ზე გა­და­ვი­და. ჩემ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია წარ­მო­ვად­გენ­დე ისეთ ძლი­ერ კომ­პა­ნი­ას, რო­გო­რიც „არ­ქია“, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით სან­დო­ო­ბით, ხა­რის­ხი­თა და მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ზრუნ­ვით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

„არქი“ დე­ვე­ლო­პე­რუ­ლი სექ­ტო­რის ლი­დე­რი კომ­პა­ნი­აა, თუმ­ცა მჯე­რა, რომ კომ­პა­ნი­ის, ისე­ვე რო­გორც ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს სა­ზღვა­რი არ აქვს და უფრო და უფრო მეტი წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა შე­იძ­ლე­ბა. ჩვე­ნი სა­ერ­თო ხედ­ვე­ბი და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ვფიქ­რობ სა­მო­მავ­ლოდ კი­დევ მეტი ადა­მი­ა­ნის გა­ხა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს“ - აცხა­დებს ზაზა ფა­ჩუ­ლია.

“არქი” ლი­დე­რი დე­ვე­ლო­პე­რუ­ლი კომ­პა­ნი­აა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მე­ლიც ამ ეტაპ­ზე 20 დას­რუ­ლე­ბულ, 19 მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექტს და 10 000-ზე მეტ არ­ქელს აერ­თი­ა­ნებს.