რეგიონები, სადაც ყველაზე მეტი ქორწინება ფიქსირდება და კომპანია, რომელიც ქორწილის ორგანიზებას ონლაინ რეჟიმში გთავაზობთ

გა­სულ წელს, სა­მო­ქა­ლა­ქო რე­ესტრში 23 202 ქორ­წი­ნე­ბა და­ფიქ­სირ­და.

მათ შო­რის, ყვე­ლა­ზე მეტი 6 718 ქორ­წი­ნე­ბა თბი­ლის­შია რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი. ამას მოს­დევს გუ­რია 3 661 ქორ­წი­ნე­ბით და ქვე­მო ქარ­თლი 2 666 ქორ­წი­ნე­ბით.

მათი უმე­ტე­სო­ბა ძი­რი­თა­დად, შე­მოდ­გო­მი­სა და ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყის­შია გან­სა­კუთ­რე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი. ამ პე­რი­ოდ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით რთუ­ლია, სან­დო კომ­პა­ნია იპოვ­ნო, რო­მე­ლიც შენს იმე­დებს გა­ა­მარ­თლებს, ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია, სა­კუ­თარ გე­მოვ­ნე­ბას მი­ენ­დო.

ქორ­წი­ლი ბევ­რი ჩვენ­გა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან დღე­ებს შო­რი­საა. გვინ­და, რომ ამ გან­სა­კუთ­რე­ბულ დღეს ყვე­ლა დე­ტა­ლი უნაკ­ლოდ იყოს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი, ყვე­ლა­ფე­რი ბრწყი­ნავ­დეს, სა­უ­კე­თე­სო ფო­ტო­ე­ბი გა­და­ვი­ღოთ და მო­მა­ვალ­ში მათი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა სი­ხა­რულს გვგვრი­დეს.

გსმე­ნი­ათ ის­ტო­რი­ე­ბი, როცა ამ ყვე­ლაფ­რის უნაკ­ლოდ შე­სას­რუ­ლე­ბად და­ქი­რა­ვე­ბულ­მა კომ­პა­ნი­ამ ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­ფუ­ჭა? ან ღო­ნის­ძი­ე­ბა ბო­ლომ­დე ისე ვერ გა­მო­ვი­და, რო­გორც ჩვენ გვინ­დო­და?

ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა­ზე ამა­ღე­ლე­ვე­ბე­ლი მო­მენ­ტე­ბი რომ სა­უ­კე­თე­სო მო­გო­ნე­ბად იქ­ცეს, უმ­ჯო­ბე­სია, თა­ვად დავ­გეგ­მოთ ის.

სა­ქორ­წი­ლო ცე­რე­მო­ნი­ა­ლის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­ზე მო­თხოვ­ნა კი იმ­დე­ნად მზარ­დია, რომ ამ პრო­ფი­ლით მო­მუ­შა­ვე კომ­პა­ნი­ე­ბი უამ­რავ შეკ­ვე­თას იღე­ბენ. აღ­ნიშ­ნულ ორ სე­ზონ­ზე ბევ­რი სა­ქორ­წი­ლო ცე­რე­მო­ნი­ა­ლე­ბის სიმ­რავ­ლის გამო, რთულ­დე­ბა, იპოვ­ნო სან­დო კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც შენს იმე­დებს გა­ა­მარ­თლებს, ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია, სა­კუ­თარ გე­მოვ­ნე­ბას მი­ენ­დო.

თუ თბი­ლის­ში სა­ქორ­წი­ლო დე­კო­რა­ცი­ებ­სა და კომ­პა­ნი­ე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბას ყვე­ლა ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე შეხ­ვდე­ბით, რე­გი­ო­ნებ­ში ეს ყვე­ლა­ფე­რი ნაკ­ლე­ბად­ხელ­მი­საწ­ვდო­მია. გარ­და ამი­სა, სა­ქორ­წი­ლო ცე­რე­მო­ნი­ა­ლის და­სა­გეგ­მად ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის ჯგუ­ფი რომ არ მო­ვიწ­ვი­ოთ, რაც არც თუ ისე მცი­რე ხარ­ჯებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვად­ვე გა­ვა­კე­თოთ ისე, რო­გორც გვსურს, ამა­ში ონ­ლა­ინ-სივ­რცე Wedder.ge დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა.

Wedder.ge-ს მთა­ვა­რი კომ­ფორ­ტი არის ის, რომ შეგ­ვიძ­ლია, ქორ­წი­ლი სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად და­ვ­გეგ­მოთ. ვებგ­ვერ­დზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია ონ­ლა­ინ კა­ტა­ლო­გი, რო­მელ­შიც შეგ­ვიძ­ლია, შე­ვარ­ჩი­ოთ ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბა, დე­კო­რა­ცია, სა­ქორ­წი­ლო სა­მო­სი და ფეხ­საც­მე­ლი. ასე­ვე, ბეჭ­დე­ბი, სამ­კა­უ­ლი, თა­ი­გუ­ლი, სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნი და მო­საწ­ვე­ვე­ბიც კი.

ფო­ტოგ­რა­ფი­სა და ვი­დე­ოგ­რა­ფის ძებ­ნა „ფე­ის­ბუ­ქის“ ჯგუ­ფებ­სა და ნაც­ნო­ბებ­შიც კი არ დაგ­ვჭირ­დე­ბა, რად­გან Wedder.ge-ზე მათი დიდი არ­ჩე­ვა­ნია შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი. ვებგ­ვერ­დზე­ვე შეგ­ვიძ­ლია, შე­ვუკ­ვე­თოთ ტორ­ტი, ღვი­ნო, სა­მოგ­ზა­უ­რო პა­კე­ტი და ა.შ. რაც მთა­ვა­რია, ბი­უ­ჯე­ტი ზუს­ტად გვექ­ნე­ბა გან­სა­ზღვრუ­ლი და გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი ხარ­ჯე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა უფრო ეფექ­ტუ­რად შეგ­ვეძ­ლე­ბა.

Wedder.ge-ს ხელ­მძღვა­ნე­ლი ანი სირ­ბი­ლა­ძე გან­მარ­ტავს, რომ თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად გა­და­წყვი­ტა, სა­ქორ­წი­ლო ცე­რე­მო­ნი­ა­ლის და­გეგ­მვის პე­რი­ო­დი უფრო სა­სი­ა­მოვ­ნო, კომ­ფორ­ტუ­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო გა­ე­ხა­და.

ამას­თან, Wedder.ge ხა­რის­ხი­ა­ნი და სან­დო მომ­სა­ხუ­რე­ბას­ რე­გი­ო­ნებ­საც ს­თა­ვა­ზობს. ვებგ­ვერ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას კომ­ფორ­ტს ქმნის ფა­სე­ბის შე­და­რე­ბის სის­ტე­მა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, სა­სურ­ვე­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა ჩვენ­თვის ყვე­ლა­ზე მი­სა­ღებ ფა­სად შე­ვარ­ჩი­ოთ.